Testamente, omyndiga arvtagare och enskild egendom

Jag vill testamentera till min sambo samt hans 4 barnbarn. Jag vill att barnbarnen ska få ärva även om de är under 18 år. Hur går det till? Får barnbarnens föräldrar hand om pengarna/fastigheterna under tiden?Bör jag skriva exvis enskild egendom då för att undvika att barnbarnens föräldrar ev förbrukar pengarna tills barnbarnen fyllt 18? (Blivit myndiga)? Jag vill hjälpa barnen med insatser till deras kommande bostäder.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Du har flera frågor och svaret blir aningen långt, jag försöker besvara dina frågor en i taget i olika delar fördelade på varsin rubrik härunder i ordningen som du ställt dem. För att göra texten lättare att läsa lägger jag in de relevanta lagbestämmelserna i slutet av varje del, om det är av intresse att läsa även dem.

Jag vill att sambo och barnbarn ska få ärva, hur går det till?

Till att börja med ska sägas att ärvdabalken (ÄB) har vissa tvingande regler för hur arv ska fördelas.

Man kan själv genom testamente förordna hur arvet ska fördelas efter man har gått bort. Om det inte finns ett testamente är huvudregeln att bröstarvingarna (dvs biologiska barnen) i första hand ärver allting efter arvlåtaren. Bröstarvingar har alltid rätt till som minst hälften av arvet, detta är vad som i lagtext kallas för laglotten. Bröstarvingars laglott (dvs totalt hälften av kvarlåtenskapen) går inte att "ta ifrån" dem. Finns det inga bröstarvingar kan man dock fördela kvarlåtenskapen fritt som man vill. Annars är det bröstarvingarna som måste välja att avstå från sin rätt om även denna delen ska kunna testamenteras bort.

Alltså, finns det bröstarvingar så har dessa en legal rätt till hälften av kvarlåtenskapen. Finns det inga bröstarvingar kan hela kvarlåtenskapen fördelas fritt genom testamente, till t.ex. din sambo och hans barnbarn. Du specificerar då genom ett testamente vad eller hur stora andelar eller vilken summa som varje arvtagare ska få.

Du kan läsa om bestämmelserna i 2 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap 1 § ärvdabalken.

Formkrav för testamente

Det finns i ärvdabalken strikta formkrav för hur ett testamente ska vara upprättat och under vilka omständigheter det ska vara underskrivet. Det är viktigt att upprättande av testamente görs rätt, annars riskerar testamentet bli ogiltigt om det ställs på sin spets.

Kraven som ska vara uppfyllda är att:

Testamentet ska vara upprättat skriftligen, det ska vara bevittnat av två vittnen, testamentet ska undertecknas när bägge vittnena är närvarande, vittnena ska skriva under och förstå att det är ett testamente som de skriver under.

Personerna som bevittnar måste vara över 15 år och måste också ha insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnena måste också vara "utomstående" personer, det får enligt bestämmelsen inte vara testatorns make, sambo eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är hans/hennes syskon. Ingen som är skriven som tagare av arv får heller vara vittne, eller någon som är närstående till en arvtagare

Du kan läsa om bestämmelserna i 10 kap 1-2 § och 4 § ärvdabalken.

Hur är det med omyndiga (under 18 år) arvtagare?

Denna fråga torde regleras av föräldrabalken. Enligt föräldrabalken kan barn under 18 år inte själva råda över sin egen egendom eller ingå rättsliga förbindelser (om inte annat framgår av lag). Vid arv till omyndiga arvtagare ska de rättsliga besluten fattas av barnets förmyndare, som är barnets företrädare i rättsliga frågor. Enligt föräldrabalken är det som huvudregel barnets föräldrar som är förmyndare.

Föräldrabalken stadgar också att en förmyndare måste tillgodose barnets bästa och rätt i arvsskiften. Det går också att förordna villkor för arvet i testamente, t.ex. att en god man ska förvalta arvet åt dem tills de blir 18 år.

Barnbarnens föräldrar har i ert fall ingen rätt att ta "deras arv", men kan alltså komma att förvalta den egendomen tills de blir 18 år. För att undvika att föräldrarna får rätt att förvalta egendomen måste du i samband i testamentet villkora rätten till egendomen med att den ska stå under "särskild överförmyndarkontroll". Villkor om särskild överförmyndarkontroll innebär bland annat att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning ska sätta in medel hos bank samt lämna uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Tilläggas kan dock att det finns möjlighet för överförmyndaren att godkänna/samtycka till att föräldrarna får förvalta en viss del av egendomen.

Sammanfattningsvis: är det pengar som barnbarnen ska få går det att villkora i testamentet om särskild överförmyndarkontroll som kan säkra arvet från barnens föräldrar.

Du kan läsa mer om bestämmelserna i 9 kap 1 §, 10 kap 2 §, 11 kap 2 §, 13 kap 8 §, 15 kap 1 § och 16 kap 11 § föräldrabalken.

Enskild egendom

Enskild egendom får betydelse vid en skilsmässa, det vill säga om något av barnbarnen i framtiden gifter och senare också skiljer sig. Äktenskapsbalken säger att all egendom som makarna har gemensamt är giftorättsgods och ska delas lika på. Detta inkluderar även sådant som ena maken/makan fått i t.ex. arv eller gåva osv.

Dock ska det som är "enskild egendom" inte ingå i delningen, det står så att säga utanför bodelningen och ingår inte i giftorättsgodset. Egendom blir enskild genom att det villkoras som det, t.ex. i testamentet kan det villkoras att egendomen ska vara enskild och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Finns det inte ett sådant villkor så förvandlas även arv till giftorättsgods vid en skilsmässa, och det ska delas rak av på mitten.

Du kan läsa mer om bestämmelserna i 7 kap 1 och 2 § äktenskapsbalken.

Vill du ha hjälp med att upprätta testamente eller har du fler frågor kan du boka möte med en jurist hos oss genom att mejla eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Allt väl,

Robin UddénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”