Testamente eller framtidsfullmakt?

2018-01-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan vi skriva testamente åt vår dotter som innebär att hon får sitt arv om vi råkar ut för sjukdom eller olycka och blir oförmögna att kontakta omgivningen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga såsom att du vill upprätta ett testamente där din dotter ska vara testamentstagare.

Testamente

Genom att upprätta ett testamente kan den egendom som någon lämnar efter sig fördelas utefter dennes vilja. Enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) finns vissa formkrav. Ett testamente ska upprättas skriftligen och ge uttryck för testatorns (den som upprättar testamentet) yttersta vilja om hur kvarlåtenskapen ska fördelas när denna dör. Två vittnen ska närvara och testatorn ska skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska skriva sina namn och således bestyrka handlingen. Vittnena ska också känna till att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte ha kännedom om innehållet.

Kvarlåtenskapen fördelas alltså utefter ett testamente när testatorn dör och inte vid ett tidigare skede såsom vid sjukdom.

Framtidsfullmakt

Vad som kan bli aktuellt att upprätta i ditt fall är en s.k framtidsfullmakt enligt lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person med uppgift att företräda fullmaktsgivaren i det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. (1 §) Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man alltså utse en person som ska ta hand om ens angelägenheter om man i framtiden inte kan ta hand om dem själv. En sådan fullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtliga närvaro skriva under handlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. (4 §) Av 5 § föreskrivs att det av fullmakten ska framgå:

Att det är fråga om en framtidsfullmakt Vem eller vilka som är fullmaktshavare Vilka angelägenheter fullmakten omfattar Vilka övriga villkor som gäller

Observera att en framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i framtiden. Det är alltså inte en handling som reglerar arv.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1449)
2022-01-25 Fullmaktshavare i en framtidsfullmakt
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (98657)