Syftet med LVU och möjligheten att överklaga

FRÅGA
Vad är syftet med LVU?Min dotter har varit "LVU'ad" i 5 månader och har inte fått någon vård än. Hon har inte ens fått prata med en barnspecialist någonsin innan beslutet att hon behövde vård fattades. Soc har t.o.m nekat behövd fysisk vård som hon behövde efter jourfamiljens vanvård av mitt barn. Det finns heller ingen laglig grund för LVU. Mitt barn måste komma hem så jag kan hjälpa henne med hennes traumor orsakade av soc. övergrepp på mitt barn. Vad gör jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med LVU är att samhället ska kunna fullgöra sin skyldighet att alltid kunna tillgodose barn och ungdomar det skydd, vård och den behandling som är nödvändig, se här. Enligt 10§ Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) anses vården påbörjad då den unge placerats utanför sitt eget hem, om din dotter placerats i ett annat hem anses vården därmed påbörjad. Enligt 21§ LVU är det socialnämnden som beslutar när vården ska upphöra, detta ska ske då den unge inte längre är i behov av vård enligt LVU.

Då du anser att det inte finns någon laglig grund för LVU kan du möjligen överklaga beslutet. För att ett beslut av en myndighet ska kunna överklagas krävs att beslutet angår dig, att beslutet gått dig emot och att beslutet kan överklagas enligt 22§ Förvaltningslagen (1986:223) (FL). I 41§ LVU finns stadgat i de fall då ett beslut av socialnämnden får överklagas till förvaltningsrätten:

Socialnämndens beslut får överklagas hos förvaltningsrätten, när nämnden har
1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,
2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska röjas,
4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att gälla,
5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller
6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud.
Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.

Du kan alltså enligt 2 punkten överklaga ett beslut om fortsatt vård med stöd av LVU alternativt enligt 1 punkten om beslut om att den unge flyttas från hemmet. Förutsatt att du är vårdnadshavare bör du kunna överklaga beslutet. Är din dotter över 15 år kan hon även själv överklaga beslutet. Beslutet kan överklagas inom 3 veckor från det att klaganden tagit del av beslutet enligt 23§ FL.

Du kan även vända dig till IVO (institutionen för vård och omsorg) som har tillsyn över socialtjänsten vilket innebär att de ska kontrollera att brister och dåliga förhållanden rättas till. IVO kan dock inte ändra ett beslut som en socialnämnd eller domstol har fattat. Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO men om du vill att IVO ska rätta till något som du inte tycker fungerar måste IVO veta vilken socialnämnd som du avser, se här.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93218)