FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt07/10/2019

Syftet med hemliga tvångsmedel.

Vad är syftet med att avlyssna en telefon? Avlyssning får ju bara ske vid misstanke om brott som har minst 2 år i straffskala, och automatisk häktning sker vid misstanke om brott som har minst 2 år i straffskala. Så varför avlyssna? Varför inte bara häkta personen? Är enda anledningen till att polisen avlyssnar en telefon att de ska leta bevis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Huvudregeln är att så fort en person blir skäligen misstänkt för ett brott ska denne underrättas om misstankarna enligt RB 23:18. Dock har brottsutredande myndigheter möjlighet att använda sig av andra tvångsmedel än häktning, exempelvis hemlig avlyssning, utan att behöva meddela den misstänkte om misstankarna. När tvångsmedlet har upphört underrättas den misstänkte om att exempelvis avlyssning har använts (RB 27:31).

Hemliga tvångsmedel betraktas som integritetskränkande och därför har lagstiftaren uppställt flera krav som måste vara uppfyllda för att dessa tvångsmedel ska få användas samt regler kring hur den insamlande informationen ska hanteras. Eftersom det är rätten som beviljar det på begäran av åklagaren (RB 27:21) så kan den misstänktes försvarare, av uppenbara skäl, inte närvara eftersom syftet är att det ska hållas hemligt. Istället förordnas ett offentligt ombud som ska bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden om hemliga tvångsmedel (RB 27:26).

Hemlig avlyssning av elektronisk information

Hemlig avlyssning av elektronisk information, som det heter i RB 27:18, är ett verktyg för brottsutredande myndigheter att använda för att samla på information om den misstänktes aktiviteter utan att denne vet om det. I praktiken innebär det alltså att man lyssnar på telefonsamtal eller läser sms och e-post. Det är inte samma sak som hemlig övervakning, som enbart är begränsat till att se vilka den misstänkte har varit i kontakt. För hemlig avlyssning av elektronisk information krävs att den misstänkte är skäligen misstänkt (RB 27:20) samt att det inte är föreskrivet mindre än två år för brottet (RB 27:18 2 st. 1 pt), som du nämnde.

Vad är syftet?

Det kan tänkas att den misstänkte avslöjar information om brottet om denne inte vet om att det pågår en utredning och därför finns det flera hemliga tvångsmedel som brottsutredande myndigheter kan använda sig utav för att underlätta insamlingen av bevis. Syftet är alltså, som du riktigt påpekar, att samla på bevisningen som annars inte hade kunnat skaffas om den misstänkte visste om att det pågick en utredning.

Du kan läsa mer om åklagarmyndighetens rapport om redovisning av hemliga tvångsmedel från 2018. I rapporten redovisas det hur ofta hemliga tvångsmedel har använts och vilken nytta den har haft för de brottsutredande myndigheterna.

Det har lagts fram förslag av regeringen i samband som ska behandlas av lagrådet där det kan förekomma förändringar i hur hemliga tvångsmedel mot organiserad brottslighet kommer att användas samt en ny typ av tvångsmedel som kallas "hemlig dataavläsning" som möjliggör avläsning av krypterad kommunikation. Du kan läsa mer om det här.

Återkom till oss om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

André TitoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo