Syftet bakom lagen om stöd till korttidsarbete

2020-04-01 i Övrigt
FRÅGA
Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete: Om ambitionen med lagen är att hjälpa företag och deras anställda genom en svår period, varför kräver lagen att deltidspermitterade inte jobbar mer än den överenskomna arbetstiden (40% tex). Paragraf 25 beskriver arbetsgivarens återbetalningsskyldighet om dennes arbetstagare jobbar mer. Men om företaget är i trångmål och medarbetare vill jobba mer så ökar ju chansen att företaget överlever...-Vad/vem vill man skydda med detta? -Inhemsk skatte- eller konkurrenslagstiftning eller internationella frihandelsavtal..?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att för att erhålla stöd för korttidsarbete krävs att tillämpning en av de tre nivåerna för löne- och arbetstidsminskning (20-, 40- eller 60 %).

Syftet bakom det hittas i förarbeten. Du har delvis besvarat frågan själv. Bland annat ligger EU:s konkurrensregler till grund för det (ds 2012:59, s. 106-110). Visserligen strider det annars mot artikel 107.1 EUF för en medlemsstat att med statliga medel snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion på ett sätt att den påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Det finns dock vissa undantag som gör det möjligt enligt artikel 107.2–3 EUF, vilket även tas upp i förarbetena.

Syftet med lagen är att dämpa uppgången i arbetslöshet i ekonomiska kriser. Genom statligt stöd till arbetsgivare som inför korttidsarbete hindrar staten därigenom att arbetskraft sägs upp vid ekonomiska kriser (ds 2012:59 s. 140). Tanken är att företagen inte ska dra nytta av systemet för att å ena sidan ansöka om stöd för korttidsarbete, å andra sidan öka i produktionen. Stödet för den synen återfinns även i SOU 2018:66 s. 79–80. Utredaren skriver att syftet med återbetalningsskyldigheten är att förhindra ett överutnyttjande av stödet och en strävan att nå just de företag som behöver tillfälligt stöd. Syftet ska vara att hindra arbetstagare från att sägas upp, inte i huvudsak hjälpa företaget att stimulera deras ekonomi.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?