"Svartarbete" och utbetalning av lön

2020-04-13 i Övrigt
FRÅGA
Jag undrar vad man kan göra om man jobbat "svart" men inte får sina pengar?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis är det viktigt att framföra att det är olagligt att "jobba svart". Att jobba svart kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Brottet som framförallt blir aktuellt vid svartarbete är skattebrott. Skattebrott blir tillämpligt när man uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift till en myndighet eller underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift som föreskrivs. Därutöver ska brottet ge upphov till fara för att skatt undandras, felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till personen (2 § skattebrottslagen).

Att jobba svart innebär alltså att man får betalt för det arbete man utför och att detta sedan inte deklareras som en inkomst i sina inkomstdeklarationer. Om man inte fått betalt för arbetet skulle jag inte hävda att man har jobbat svart eftersom man inte har något att underlåta att betala skatt för.

Har du utfört ett arbete och det inte finns ett anställningsavtal kan det vara svårt att få ut ersättning för arbetet. Eftersom det inte finns ett anställningsavtal, åtminstone skriftligt som frågan antyder på, kommer det innebära bevissvårigheter för frågan om lön. Om du inte var fullständigt medveten om att det rörde sig om "svartarbete" och är av ståndpunkten att ett vanligt anställningsavtal ingicks, kan det hävdas att anställningen ingicks muntligen eller genom konkludent handlande (att ni agerade som om avtal förelåg). Är så fallet, har du en fordran mot den du arbetat för. Preskriptionstiden för lönefordringar är tio år. Du kan då ansöka om ett betalningsföreläggande med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Om personen du arbetat för medger att ett avtalsförhållande har förelegat, har du rätt till betalning. Skulle kravet bestridas kan du stämma personen i domstol. I det fall domstolen dömer till din fördel kommer du att kunna få betalt för det utförda arbetet, vilket du blir skyldig att betala skatt för.

Det är viktigt att tänka på att det är den som påstår att ett avtal har ingåtts som ska bevisa detta.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1866)
2021-04-12 Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

Alla besvarade frågor (91130)