Svaromål och förberedelse inför huvudförhandling

FRÅGA
Vad händer vid huvudförhandlingen om man inte skickat in något svaromål?
SVAR

Hej ochtack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Förberedelse ska äga rum om stämninghar utfärdats, 42:6 rättegångsbalken (RB).(här) Svarande ska under förberedelsen genast avge svaromålmed preciserade yrkanden, inställning till motpartens yrkande samt bevisningoch grunder på ett sätt som gör det möjligt att huvudförhandling kan hållas ochslutföras i ett sammanhang, 42:7 RB.(här) Förberedelser kan vara antingen muntligaeller skriftliga. Rätten har en skyldighet att verka för att tvistefrågornablir klarlagda och att parterna vid förberedelsen anger ”allt som de villåberopa i målet”, 42:8 2 st RB.(här)

I dispositiva tvistemål kan rättenmeddela tredskodom om svaranden inte följt föreläggandet om att inlämnaskriftligt svaromål 44:7 a RB.(här) En tredskodom innebär att en tvist avgörs heltutifrån kärandes yrkande, då svarande inte avgett ett skriftligt svaromål ellerinställt sig vid en förberedelsehandling. För att detta ska kunna bli enpåföljd måste det dock uttryckligen stadgas i stämningsansökan.

En tredskodom kan dock omprövasgenom att svarande ansöker om återvinning inom en månad från den dag då domenmeddelades enligt 44:9 RB.(här) Målet handläggs på nytt av tingsrätten genom atträtten tar upp ärendet där det avslutades innan frågan om tredskodom blevaktuell. Svarande föreläggs då att på nytt avge ett skriftligt svaromål, 44:101 st RB.(här) Gör svarande inte det som ålagts honom kommer tingsrätten att kunnameddela en ny tredskodom och svarande har inte längre möjligheten att på nyttsöka om återvinning, 44:10 2 st.(här) Möjligheten att överklaga har då gåttförlorad.

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (121)
2021-05-13 Hur långt sträcker sig en advokats tystnadsplikt?
2021-04-29 Åtal vid misshandel och hemfridsbrott
2021-02-28 Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?
2021-02-18 Åklagare lägger aldrig ned åtal

Alla besvarade frågor (93110)