Studieledighet

Hej

Jag skickade in ansökan om ledigt för studier till min arbetsgivare 2019-05-07.

Min önskan var att påbörja mina studier på universitetet 2019-08-19 och avsluta dessa studier till mitten av januari. (5 månader)

Igår 2019-06-12 efter mail och påtryckningar av mig (eftersom jag ville få bekräftat att min begäran om studieledighet beviljades). Fick jag istället detta svar.

Din studieledighetsansökan är avslagen pga sen ansökan.

Min arbetsgivare hävdar att ansökan måste ha inkommit minst 6 månader innan.

Jag har arbetat hos denna arbetsgivare i över ett år. Arbetsgivaren har ständigt annonser ute för att rekrytera ny personal, varpå jag anser att de bara skulle kunna rekrytera en extra inför min ledighet som jag ändå ansökte om mer än 3 månader innnan studierna ska påbörjas.

Hur kan jag gå vidare?

Kan en arbetsgivare endast hävda minst 6 månader innan, när jag läste lagen tolkade jag det som om arbetsgivaren maximalt kunde skjuta upp det 6 månader, och ifall det inte skulle beviljas skulle arbetsgivaren skyndsamt meddela om detta. Det anser jag inte har skett i mitt fall.

Vänligen hjälp mig, jag vill verkligen gå på denna utbildning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att referera till Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) och dess regler om just ledighet från arbete för studier.

Rätt till studieledighet

Som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har man rätt till ledighet från anställningen för utbildning, om arbetstagaren vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (1 § 1 st. och 3 § 1 st. studieledighetslagen). Då du har arbetat hos din arbetsgivare i över ett år omfattas du av rättigheterna till studieledighet som framkommer av studieledighetslagen.

Skjuta upp studieledighet i sex månader

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp påbörjan av tjänstledigheten till sex månader från den tidpunkt då ansökan om ledighet gjordes (se 4-5 §§ studieledighetslagen). Om arbetsgivaren skjuter upp studieledigheten längre än sex månader krävs det att facket samtyckt till detta (5 § studieledighetslagen). Om annat har reglerats i kollektivavtal är det kollektivavtalet som gäller (2 § 2 st. studieledighetslagen). Eftersom att du lämnade in ansökan om studieledighet endast tre månader från kursstart har arbetsgivaren rätt att skjuta upp studieledigheten i sex månader. Observera dock att arbetsgivaren inte kan neka dig studieledighet, utan studieledigheten kan endast skjutas fram till ett senare skede.

Om arbetsgivaren utnyttjar sin rätt att skjuta upp studieledigheten

Som du nämner ska arbetsgivaren genast underrätta arbetstagaren om studieledigheten skjuts fram och skälen för detta (4 § 2 st. studieledighetslagen). I förarbetena till lagen framkommer att arbetsgivarens betänketid kan bli något längre om det rör sig om en ledighets som kräver planering, anskaffande av vikarier etc. Det föreskrivs också att arbetsgivaren inte kan lägga ärendet åt sidan och arbeta på annat håll. Det måste således göras en bedömning i varje enskild fall huruvida arbetsgivaren genast har underrättat arbetstagaren om uppskovet i enlighet med 4 § 2 st. studieledighetslagen eller inte. Jag har för lite information för att göra en sådan bedömning i ditt fall, varför jag inte kommer att beröra detta mer ingående.

Jag vill uppmärksamma dig om att bestämmelsen om underrättelseskyldighet m.m. har karaktären av en ordningsföreskrift. Ett åsidosättande av bestämmelsen från arbetsgivarens sida kan således medföra skadeståndsskyldighet (se 13 § 1 st. studieledighetslagen). Detta medför dock inte att beslutet om att skjuta på studieledigheten förlorar sin verkan. Detta utläses av förarbetena till lagrummet.

Sammanfattande råd

För att sammanfatta det hela har du rätt till studieledighet. Din arbetsgivare har dock rätt att skjuta på ledigheten i sex månader. Om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten ytterligare krävs ett samtycke av facket. Din arbetsgivare har skyldighet att lämna dig besked om detta genast. Vad detta innebär får bedömas i varje enskilt fall, med hänsyn till planering och anskaffande av ersättare m.m. Om du upplever att din arbetsgivare har åsidosatt sin underrättelseskyldighet kan du begära ersättning för uppkommen skada. Själva beslutet om uppskov av studieledigheten kan tyvärr inte ogiltigförklaras i och med arbetsgivarens underlåtenhet att underrätta dig om uppskjuten studieledighet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”