Strypgrepp - brott?

FRÅGA
Är det brottsligt att ta Strypgrepp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Strypgrepp kan definitivt vara en brottslig handling. För att bedöma detta måste man beakta omständigheterna runt händelsen och utifrån det undersöka om rekvisiten för ett brott är uppfyllda. Bedömningen görs utifrån om det föreligger så kallade objektiva och subjektiva rekvisit.
- Vad har personen i fråga faktiskt gjort? Dvs hur gick händelsen till?
- Vad var personens avsikt med handlingen? Dvs fanns uppsåt av något slag?

Det framkommer inga detaljer i din fråga angående själva händelseförloppet men beroende på omständigheterna i just ditt fall kan det röra sig om någon av följande brott: försökt till mord, misshandel eller ofredande.

Försök till mord/dråp
Mord regleras i 3 kap 1 § Brottsbalken (BrB) "Den som berövar annan livet döms för mord". Detta brott är brottsligt redan på försöksstadiet enligt 3 kap 11 § BrB och döms enligt reglerna om försök till brott i 23 kap BrB. 23 kap 1 § BrB säger att en person som har påbörjat ett brott utan att detta kommit till fullbordan "döms för försök till det brottet om det har förelegat en fara för brottets fullbordan, eller om sådan fara endast var utesluten på grund av tillfälliga omständigheter".
Detta innebär att om personen ifråga som tog strypgreppet (gärningsmannen) faktiskt hade varit kapabel att döda personen men att detta avbrutits av någon anledning, t.ex. att annan person gripit in eller liknande kan han vara skyldig till försök till mord. Gärningsmannen ska även haft avsikt att döda personen för att han ska kunna dömas till försök till mord.

Eftersom försök till mord avgörs till stor del utifrån vilken avsikt personen hade med handlingen (dvs stypgreppet i detta fall) är detta generellt ett brott som är svårt att bevisa.

Misshandel
Har offret fått en kroppsskada till följd av strypgreppet är det troligtvis tal om misshandel.
Brottet misshandel regleras i 3 kap 5 § BrB. Rekvisiten för misshandel är att en person ska ha utfört en handling som skadar någon annan och att avsikten var att skada personen.

Om det inte har uppkommit någon kroppsskada till följd av strypgreppet är det troligtvis ofredande.

Ofredande
Ofredande regleras i 4 kap 7 § BrB och anses till stor del vara ett sekundärt brott. Detta på så sätt att man kanske i första hand menar att något annat brott föreligger, t.ex. misshandel, men domstolen anser inte att alla rekvisit i denna brottsbeskrivning är uppfyllda. Ett exempel på ofredande är när någon spottar på någon annan, knuffar personen eller petar på den, dvs fall då personen ifråga inte kommer till så mycket fysisk skada utan snarare psykiskt obehag av en annan persons handling mot en.

Sammanfattningsvis: Ja, strypgrepp är brottsligt förutsatt att gärningsmannen tagit strypgrepp på annan med avsikt att skada personen.

Hoppas du fick lite vägledning av mitt svar! Du kan läsa mer i Brottsbalken här.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (441)
2021-07-31 Vad kan jag göra som anhörig om någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel
2021-07-31 Hur många års fängelse kan man få om man döms för misshandel?
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?

Alla besvarade frågor (94565)