Straffansvar vid brott efter samtycke från offret

Hej! Kan man dömas för straffansvar om någon säger: Snälla döda mig med den här kniven. Han har ju gett sitt samtycke till mordet, och han är inte heller sinnesförvirrad eller självmordsbenägen. Mvh.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samtycke är en s.k ansvarsfrihetsgrund. En ansvarsfrihetsgrund innebär att även om det brott man begått är olagligt och leder till ett straff, kommer samtycket till att gärningen begicks resultera i att den olagliga handlingen i vissa fall inte medför straffansvar. Det är en komplex ansvarsfrihetsgrund som kräver många saker får att fastställa ett s.k "giltigt samtycke".

Vad är ett giltigt samtycke?

Samtycket måste ha lämnats av en behörig person; i detta fall offret. Exempelvis skulle inte en mors begäran att någon begår ett brott mot hennes barn kunna räknas som samtycke. Vidare finns det ett krav på att brottsoffret har förstått innebörden av samtycket. Om gärningsmannen frågar om hen får slå brottsoffret och brottsoffret tror att det är ett skämt och därefter säger ja kan detta inte räknas som samtycke. Även om brottsoffret lider av psykisk ohälsa kan det påverka bedömningen om brottsoffret var medveten om vad hen samtyckte till. Andra krav är att samtycket måste omfatta hela gärningen och att samtycket måste ha lämnats före att brottet påbörjats eller senast vid gärningstillfället. (Relevanta rättsfall för att uppfylla kravet "giltigt samtycke": NJA. 2013 s. 397, NJA 1997 s. 636 och NJA 1989 s. 498).

Kan man samtycka till alla brott?

Reglen om samtycke finns i 24 kapitlet 7 § brottsbalken och lyder:

"En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig."

Lagtexten säger med andra ord att samtycke trots allt kan leda till straffansvar, beroende på vilket brott det är som har begåtts. Någon definition eller förtydligande på vilka gärningar som undantas från samtycket finns inte i lagen; men NJA 1993 s. 553 anses vara ett vägledande rättsfall på området. I fallet har två skolpojkar bestämt sig för att slåss; därav har de samtyckt till att misshandla varandra. I rättsfallet kommer domstolen fram till att så länge samtycke förelegat och följderna begränsar sig till smärta och ringare, övergående skador kan brottet inte leda till straffansvar.

Hur ligger det då till med samtycke till mord? Lagtexten säger att om gärningen medför sådan skada och kränkning som är oförsvarligt spelar det ingen roll om samtycke givits. Att ta någons liv är den allvarligaste skadan man kan åsamka någon annan, därför är just mord ett sådant brott som leder till straff trots att samtycke förelegat. Detta stöds vidare av rättsfallet jag hänvisat till i ovanstående stycke. Följderna av mord begränsas inte till smärta och ringare övergående skador eftersom en död kommer fortsätta vara död. Oavsett offrets psykiska hälsa kommer samtycket inte väga tyngre än att oacceptabelt våldsbrott har skett. Svaret på din fråga är helt enkelt att straffansvar kommer följa, trots att samtycke getts.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”