Straff för mord

FRÅGA
Varför utdelas ibland 18 års straff och ibland livstid? Nu idag fick en man 18 års fängelse för mord på sin exfru i Årsta. Förloppet var långsamt där kvinnan blivit stympad medan hon levde och enligt domen haft en fruktansvärd dödsångest. Att exempelvis jämföra med mordet på Lisa Holm där det var självklart att straffet skulle vara livstid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet mord regleras i brottsbalken (BrB). I 3 kap. 1 § BrB stadgas att den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, längst tio och högst arton år, eller omständigheterna är försvårande, på livstid.

Sammanfattning

Det är domstolen som gör en straffmätning av gärningen. Försvårande omständigheter kan leda till strängare straff och förmildrande omständigheter till ett mildare straff. Finns det inga försvårande eller förmildrande omständigheter så brukar straffvärdet för mord vara femton eller sexton års fängelse. Vid försvårande omständigheter är straffvärdet livstid. 18 års fängelse för mord är därmed ett längre straff än det ”normala”. Anledningen till att det ibland döms ut livstids fängelse och ibland tidsbestämda fängelsestraff är såldes för att livstids fängelse är förbehållet de gärningar där det finns försvårande omständigheter och att det i normalfallet ska dömas till tidsbestämda fängelsestraff för mord.

Lagändringen 2014 och HD:s prejudikat

Det är domstolen som gör en straffmätning av gärningen i det enskilda fallet. 2014 skedde en lagändring vad gäller straffet för mord där lagstiftaren ville skärpa straffet och i förarbetena till den lagändringen (prop. 2013/14:194) uttalades det att mord bör bestraffas med livstidsfängelse om omständigheterna är försvårande. Detta skulle enligt lagstiftaren innebära att livstid skulle dömas ut i majoriteten av fallen. Om det varken finns förmildrande eller försvårande omständigheter menade lagstiftaren på att det skulle dömas ut ett tidsbestämt straff. Lagändringen som skedde var ”...eller om omständigheterna är försvårande, på livstid.” Detta fick kritik av Lagrådet som menade på att det skulle innebära en begränsning av möjligheten att utdöma livstids fängelse men regeringen delade inte Lagrådets uppfattning och behöll formuleringen.

Det kom alldeles nyss ett avgörande från Högsta Domstolen (HD) som behandlade en lagändringen från 2014. Domen heter B4653-15 och finns på Högsta Domstolens hemsida. I den diskutera HD den nya formuleringen i förhållande till livstidsstraffet. HD konstaterar i domen, i enlighet med Lagrådet, att den nya formuleringen av lagtexten innebär att livstid ska dömas ut vid försvårande omständigheter. HD konstaterar följande: ”Livstids fängelse är lagens strängaste straff och utgör ett synnerligen hårt ingripande mot den dömde. Detta ställer särskilda krav på att lagstiftningen inte får vara otydlig. Det kan då konstateras att för den som först läser den nya lagtexten och sedan motiven måste det komma som en överraskning att det tillägg som har gjorts i 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha den i förarbetena angivna innebörden. Ändringen av lagtexten är ju, som Lagrådet framhöll i sitt yttrande (prop. 2013/14:194 s. 34), betydelsemässigt tämligen marginell och talar närmast för en begränsning av möjligheten att döma till fängelse på livstid för mord och i allt fall inte för en straffskärpning i förhållande till det rådande rättsläget.”

Eftersom HD:s dom har prejudikat värde så gäller nu att livstidsfängelse endast ska utdömas vid försvårande omständigheter. Som försvårande omständigheter som kan tala för fängelse på livstid anförs i lagmotiven bl.a. fall där gärningen har föregåtts av särskild förslagenhet, medfört svårt lidande för offret eller riktat sig mot en närstående eller den som befunnit sig i en skyddslös ställning. Om det inte finns några förmildrande eller försvårande omständigheter så är utgångspunkten i praxis fängelse i femton eller sexton år.

Jag har inte läst domen du refererar till men 18 års fängelse för mord är ett strängare straff än vad som ”normalt” döms ut när det inte finns försvårande eller förmildrande omständigheter. Domstolen har då kanske vägt in att gärningen var försvårande t ex för att kvinnan haft svår dödsångest. Anledningen till att det ibland döms ut livstid och ibland tidsbestämda straff för mord är alltså för att livstid är förbehållet för de gärningar där det finns försvårande omständigheter och att det i normalfallet ska dömas ut tidsbestämda straff.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (380)
2020-11-10 Hur lång tid efter brott kan man anmäla?
2020-11-07 om man spottar något i ansiktet under Coronapandemin?
2020-10-27 Vad kan straffet blir om man slår till någon?
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?

Alla besvarade frågor (86373)