Straff för misshandel

FRÅGA
jag blev misshandlad av min kille .fick slag och sår . hjärnskakning , trumhinna spräckt . Han är svensk men hans mamma och pappa bor utomlands och hade endast vart i Sverige för o koma in på skola , men hittade inget . han har alla möjligheter att stanna kvar utomlands då han har svensk/amerikanskt pass.Vad kan straffet vara för denna person? jag mår dåligt över att han kan leva vidare i sitt liv utan att ens behöva komma tillbaks , vad kommer hända?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vet för lite om ditt specifika fall för att kunna uttala mig om hur en domstol eventuellt skulle resonera, men kommer ändå försöka reda ut dina frågetecken. Det jag kommer göra är att redogöra för vad som påverkar domstolens bedömning överlag.

Aktuella regler återfinns i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Beviskravet

För att en person ska bli dömd för ett brott i svensk straffrätt krävs att det är ställt bortom rimligt tvivel att personen begått gärningen. Det får alltså inte finnas något rimligt tvivel, i form av till exempel ett alternativt händelseförlopp eller en alternativ gärningsman, för att den åtalade ska bli dömd. Det här är alltså ett högt ställt beviskrav som syftar till att minimera risken att någon blir oskyldigt dömd. Det är åklagarens uppgift att lägga fram tillräckligt med bevisning för att styrka brott och det är sedan upp till domstolen att bedöma om bevisningen är tillräcklig,

Brottet

Av din beskrivning låter det som att du har blivit utsatt för misshandel vilket regleras i 3 kap. 5 § BrB. En misshandel begås av någon som tillfogar annan kroppsskada och/eller smärta. Det finns fyra grader av misshandel: ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Det du beskriver i din fråga låter enligt mig som en misshandel av normalgraden, men då jag vet för lite om omständigheterna är det svårt att göra en bedömning.

Vid bedömningen av om brottet är att ses som en misshandel av normalgraden eller om den är grov beaktar domstolen samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Faktorer som kan spela in är till exempel om gärningen varit livsfarlig, om tillhygge använts, om offret tillfogats en svår kroppsskada eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats av gärningsmannen.

Straffvärdet

Enligt vad jag nämnt ovan rör det sig troligen om en misshandel av normalgraden. För misshandel av normalgraden är det högsta straffet fängelse i max två år. För ringa fall av misshandel utdöms böter eller fängelse i högst två månader.

Vid bedömningen av straffvärdet beaktar domstolen en rad försvårande och förmildrande omständigheter vilka framgår av 29 kap. 2-3 §§ BrB. Försvårande omständigheter kan vara t.ex. stor hänsynslöshet, utnyttjande av skyddslösställning och missbrukande av förtroendeställning. Förmildrande omständigheter kan vara t.ex. att brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende eller en allvarlig psykisk störning.

I ditt fall torde det röra sig om några månaders straff. Det innebär dock inte per automatik att gärningsmannen hamnar i fängelse. Personen kan istället dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn, t.ex. i förening med samhällstjänst. Vid straffvärden på över ett års fängelse finns det dock en presumtion om att fängelse också är den påföljd som ska dömas ut.

Jag hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97662)