Straff för grov misshandel?

Hej min bror sitter inne häktad för grovmisshandel och han är 20 år gammal. Vad kan han få för straff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De påföljder som kan aktualiseras om din bror blir dömd för grov misshandel är fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Vad exakt för straff din bror kommer att få om han blir dömd för brottet är svårt för mig att svara på, eftersom detta är en fråga som domstolen avgör efter en bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. I mitt svar kommer jag därför att redogöra för vad straffskalan är för grov misshandel och hur domstolen går tillväga när påföljden bestäms.

Jag vill också understryka att din bror är häktad och ännu inte dömd. Domstolen kommer under rättegången att göra en värdering av alla bevis som finns och utifrån detta meddela en fällande eller friande dom.

Vad är straffskalan för grov misshandel?

Straffskalan för grov misshandel är fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap. 6 § brottsbalken). När domstolen ska bestämma vilken påföljd gärningsmannen ska få bedömer domstolen vilket s.k straffvärde brottet har (se 29 kap. 1 § brottsbalken).

Hur bestämmer domstolen påföljd?

När domstolen ska bestämma påföljden ska olika omständigheter beaktas som både kan verka i skärpande eller förmildrande riktning. Som exempel på sådana omständigheter som verkar i försvårande riktning för straffvärdet är om gärningsmannen hade som syfte att gärningen skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått (29 kap. 2 § p. 1 brottsbalken), om gärningsmannen utnyttjat någons skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig (29 kap. 2 § p. 3 brottsbalken).

Det finns även omständigheter som påverkar straffvärdet i förmildrande riktning (29 kap. 3 § brottsbalken). Ett exempel på en sådan omständighet är om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Ett annat exempel är om gärningsmannen till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.

Domstolen tar också hänsyn till om det finns några s.k billighetsskäl som påverkar straffet i förmildrande riktning (se 29 kap. 5 § brottsbalken). Ett exempel på en sådan omständighet är om gärningsmannen förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning.

Fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn?

Slutligen ska domstolen undersöka om det finns särskilda skäl för att istället för fängelse döma till villkorlig dom (30 kap. 7 § brottsbalken) eller skyddstillsyn (30 kap. 9 § brottsbalken). Villkorlig dom ska väljas om det saknas särskild anledning att anta att gärningsmannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Skyddstillsyn är lämpligt om domstolen bedömer att denna påföljd kan bidra till att gärningsmannen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Valet mellan skyddstillsyn och villkorlig dom utgörs alltså av en bedömning av gärningsmannens framtida risk för begå brott igen.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”