FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/09/2014

Störande rök från vedeldning

Vi äger och bor i en villa byggd på 50-talet. Allt sedan dess har huset vedeldats. Numer är vedpannan en miljögodkänd sådan som är fläktstyrd med sekundärförbränning och två ackumulatortankar om 750 liter styck. Sotaren har inget att anmärka angående förbränning eller vedkvaltet, pannan används alltså optimalt. Vi eldar under sommarhalvåret ungefär en panna var fjärde dag och under vinterhalvåret en uppstart med två ilägg av ved i pannan. Röken är vit genomskinlig av kondens eller enbart i form av värmedaller under sommaren. För ett par år sedan byggdes ett hus på en avstyckad tomt intill vår tomt. Ägarna till det huset klagar på att rök från vår skorsten drar in i deras hus. Vårt hus är ett enplanshus och deras ett tvåplanshus med många ventilationsintag. En dialog förs och vi anpassar eldningen till tider när de inte är hemma. De hotar oss med eldningsförbud och säger att de inte kan göra något åt sin ventilation. Vilka är våra skyldigheter respektive rättigheter i den här frågan när vårt hus funnits och eldats sedan 50-talet? Vilka är vår grannes skyldigheter respektive rättigheter i och med det bygglov de fått och uppförandet av hus samt val av ventilationsmetod till sitt hus?

Lawline svarar

Hej, och tack för dina frågor. 

Det låter av det du beskriver som att du uppfyller de krav som kan ställas på din vedeldning. Du skriver att "de hotar oss med eldningsförbud" och där undrar jag vilka som avses med "de"? Är det grannarna som avses så har de ingen befogenhet att utfärda eldningsförbud. Grannarna kan däremot om de störs av din vedeldning och ni inte kan komma överens sinsemellan (även där tycks du ha gjort vad du kan för att minska ev. olägenhet för dem) vända sig till miljö- och hälsoskyddskontoret i er kommun. De kan då undersöka om er eldning följer lokala föreskrifter för eldning, och om den inte gör det i förlängningen utfärda eldningsförbud. Om "de" avser miljö- och hälsoskyddskontoret och det är de som hotar med eldningsförbud är det mer tyngd i hotet..

Tittar man på lagregleringar så i och med att ni bor i villa saknas de mer detaljerade regleringar som finns för hyres- och bostadsrätter. Det som finns om man bor i villa är ett allmänt uttalande i Jordabalkens 3 kap. 1 § att man vid utnyttjande av sin eller annans fasta egendom ska "ta skälig hänsyn till omgivningen". En fastighet är fast egendom. Det framgår inte av paragrafen vad skälig hänsyn innebär.

Miljöbalken så står i 2 kap. 3 § att den som eldar med ved är skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen. Kravet gäller i den utsträckning som det inte kan anses vara orimligt att uppfylla det (2 kap. 7 §). I 26 kap. 9 § hittar man möjligheten att i förlängningen besluta om t ex ett eldningsförbud. I kommunens lokala stadgar finns ofta kompletterande regler. Det är den som bedriver verksamheten, i det här fallet vedeldningen, som måste bevisa att han följer reglerna i miljöbalken, den sk bevisbördesregeln i 2 kap. 1 §. 

Samtidigt så är inte varje upplevd olägenhet för grannarna nödvändigtvis något som rent objektivt anses vara en olägenhet, det räcker alltså inte enbart med att grannarna stör sig på din eldning. Viss olägenhet av grannars vedeldning får man oftast anses tåla. I förarbetena till Miljöbalken står: "Uttrycket olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § som en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. [...]Bedömningen måste utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen huruvida en störning är ringa är beroende av hur människor i allmänhet uppfattar störningen."

I ett fall i Miljööverdomstolen (MÖD) från 2007 gällde överklagandet just eldning. Där var avståndet mellan skorstenen på eldarens hus och uteluftintaget på den klagandes nybyggda hus 34 meter. Grannen klagade på att rök drogs in genom luftintaget till luftvärmepumpen på hans hus och att det var en kraftig olägenhet för honom. Men när kommunen gjorde upprepade mätningar fann de att värdena låg under de gränsvärden som fanns trots ogynnsamt väder. MÖD höll med, och förutom att eldaren fick höja sin skorsten fick han fortsätta elda,det ansågs att "olägenheterna inte kan anses vara av den omfattningen att eldningen på B:s fastighet skall förbjudas". 

Det låter alltså som ni gjort vad som rimligen kan krävas av er, och om er granne inte är nöjd med det (vilket han inte tycks vara) får han vända sig till miljö- och hälsoskyddskontoret i er kommun. De kommer då att kontrollera om er eldning uppfyller kommunens krav, och försöka undersöka om eldningen medför en sådan olägenhet som er granne inte anses behöva tåla. Om det anses som en ringa olägenhet som er granne får tåla, så behöver ni inte göra något mer. I övriga fall kommer miljö- och hälsoskyddskontoret förelägga er om vad de vill att ni gör för att ytterligare minska olägenheten. Det kan vara att endast elda viss tid eller ett begränsat antal dagar per vecka, höja skorstenen eller liknande. 

Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”