Störande granne, vad kan man göra?

2020-07-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo har problem med en granne som hotar oss och gör oss otrygga i våran lägenhet.Han har kommit upp till våran lägenhet och slagit på våran dörr med ett baseballträ och samtidigt mordhotat oss vid två tillfällen, stått och sparkat på den vid ett annat tillfälle, pekar finger när vi går förbi hans fönster, stannar och stirrar med mord i blicken när man möts i trapphuset.Utöver detta så bankar han i golv och väggar med vad jag tror är samma baseballträ då det låter väldigt högt. Hoten har en gång polisanmälts men lades självklart ner. Vi har inte haft över en enda gäst sedan detta började för ett år sedan, min sambo vågar inte vara hemma själv. Har även varit i kontakt med hyresvärden ett tiotal gånger och påpekat att allt detta händer och även skickat polisanmälan på grannen till dom. Fick till svar att trots allt detta så är inte detta tillräckligt för att vräka honom. Vi har inte gjort honom någonting, inte ens tilltalat honom. Vad ska jag ta mig till, kommer bli helt galen snart. HJÄLP
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad ni kan göra i den situation ni befinner er i med er granne. Mitt svar kommer att inriktas på den hyresrättsliga delen i detta (alltså om er granne skulle kunna bli vräkt, m.m.), även om det innehåller straffrättsliga delar (alltså de brott er granne kan ha begått, så som olaga hot).

Vilka skyldigheter har man som hyresgäst?
De hyresrättsliga reglerna finns i 12 kapitlet i Jordabalken (1970:994), hädanefter förkortad JB.

Enligt 12 kap 25 § JB ska en hyresgäst vid användningen av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet. Vid bedömningen av vad som ska anses vara acceptabla störningar får man se till den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla (naturligt sett får man tåla att det kommer att förekomma ljud från grannar, gråtande barn etc., när man bor i en lägenhet). Vanliga exempel på störningar är exempelvis nedskräpning, störande ljud i form av musik eller skrik, våld, hot eller aggressivt beteende. Om det förekommer störningar i boendet ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det är sedan hyresvärden som ska styrka att de påstådda störningarna har förekommit (Oftast görs detta i form av grannar som hörs om störningarna). Om inte hyresgästen inte följer hyresvärdens uppmaning kan hyresavtalet sägas upp.

Vid särskilt allvarliga störningar kan hyresgästen omedelbart skiljas från lägenheten (det behövs alltså inte att hyresvärden uppmanar hyresgästen att sluta med beteendet först). Vad som räknas som allvarliga störningar är framför allt två situationer: När hyresgästen har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet (exempelvis mordbrand eller våld eller hot om våld mot någon som bor i fastigheten) eller när det kan förutses att en begäran om rättelse inte kommer leda till rättelse och det rör sig om störningar som betecknas som outhärdliga för de närboende (Exempelvis problem som har grund i psykisk sjukdom, missbruk, etc.). Det ska dock tilläggas att detta tillämpas endast i undantagsfall.

När kan det finnas grund för att vräka en hyresgäst?
Är det så att en hyresgäst inte uppfyller sina skyldigheter enligt 12 kap 25 § JB, och denne inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelse (se ovan), kan hyresrätten förverkas enligt 12 kap 42 § JB. Att hyresrätten förverkas innebär att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet. I vanliga ordalag kallas detta för att man vräker en hyresgäst.
En förutsättning för att kunna vräka en hyresgäst är att hyresvärden har uppmanat hyresgästen att sluta med det störande beteendet (och hyresgästen inte gjort det), eller att det är fråga om allvarliga störningar (se ovan).

Det ska tilläggas att hyresvärden har en generell skyldighet att uppmana hyresgästen att vidta rättelse när det förekommer störningar i boendet och inte bara när hyresvärden tänker säga upp avtalet. Om hyresvärden i en sådan situation inte vidtar verkningsfulla åtgärder för att få slut på störningarna riskerar värden att bli skadeståndsskyldig. Det kan också bli aktuellt med ett åtgärdsföreläggande (ett åtgärdsföreläggande är ett beslut som hyresnämnden tar, vilket betyder att hyresvärden inom en viss tid måste åtgärda en brist).

Vad kan ni göra?
Utifrån det ovan sagda skulle jag göra bedömningen att det finns grund för att grannens hyresrätt kan anses vara förverkad, med tanke på de störningar som förekommit.

Mina råd i denna situation är att inledningsvis ta upp frågan igen med hyresvärden. Var noga med att dokumentera de störningar som händer, så är det lättare för hyresvärden att göra en korrekt bedömning och kunna vidta åtgärder.

Hjälper inte detta kan ni göra en ansökan till hyresnämnden, de kan besluta att värden ska göra något åt störningarna.
Länk till hyresnämnden finns här: https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/sa-gar-det-till/

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1851)
2021-01-23 Vad ska man göra om det är dålig luftkvalitet i lägenheten?
2021-01-23 Rätt till kompensation när den förra hyresgästen inte flyttar
2021-01-23 Vad räknas som normalt slitage av hyresrätt?
2021-01-23 Hur lång uppsägning har hyresgästen om hyresvärden säljer fastigheten?

Alla besvarade frågor (88385)