Stämningsansökan till Tingsrätten - Avhysning av hyresgäst

2017-05-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har ansökt om avhysning av ett lägenhetsarrende hos KFM. Hg bestrider och jag har begärt att ärendet ska översändas till Tingsrätten.Det jag med tacksamhet behöver hjälp med är hur jag formulerar mitt yrkande till TR. Det jag vill är att TR beslutar att avhysningen ska verkställas-Jättetack
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och stort tack för att du har använt dig av vår expresstjänst.

Inledningsvis kommer jag att översiktligt gå igenom de krav som skall vara uppfyllda för att er stämningsansökan ska bli godkänd av tingsrätten. Vidare kommer jag försöka exemplifiera på vilket sätt du kan yrka för att få igenom önskemålet om avhysning och slutligen finner du mina kontaktuppgifter. Vad jag redan nu vill upplysa dig om är att det primärt är vår juristbyrå som formulerar stämningsansökningar samt att vi behöver mer information för att kunna ge dig ett komplett svar på hur du exakt bör formulera ditt yrkande. Mitt svar kommer följaktligen utgå från den information jag har fått från dig. Önskar du en "färdig" stämningsansökan, som du därefter direkt kan lämna in till tingsrätten, rekommenderar jag att du kompletterar mitt svar genom att ta hjälp av vår byrå.

Kraven som ställs på en stämningsansökan

Tillämpligt lagrum: Rättegångsbalken (RB) (1942:740) som du hittar här.

I ert fall kommer hyresgästen att vara svaranden och du kommer att vara s.k. käranden.
1. Ort och datum

2. Domsrätt - Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstol i den ort som svaranden, dvs. hyresgästen, bor i. (Se 10 kap 1 § RB) . Denna del skall även skrivas in i stämningsansökan, det är alltså av vikt att du både skickar in stämningsansökan till rätt tingsrätt samt nämner i din stämningsansökan att denna tingsrätt är behörig att pröva målet.

3. Följande uppgifter om svaranden och käranden ska finnas med: (Se 33 kap 1 § RB)
1. Namn
2. Personnummer
3. Postadress
4. Telefonnummer

4. Vad saken gäller - dvs. avhysning.

5. Yrkande - Kärandens, ditt, yrkande - dvs. det som du önskar få igenom, vilket är att hyresgästen ska avhysas, (se 42 kap 1 § RB).

6. Grunder - Kärandens grund för yrkandet - dvs. varför du kräver att hyresgästen ska avhysas, vilket som exempelvis kan vara att hyresgästen inte har fullföljt sitt kontrakt, (se 42 kap 1 § RB)

7. Utveckling av talan - Käranden ska även ha med en kort redogörelse för händelseförloppet som gör att hyresgästen ska avhysas, (se 42 kap 1 § RB)

8. Bevisning/bevisuppgift - Käranden ska bifoga skriftlig bevisning som bilagor (detta kan dock kompletteras med vid senare tillfälle, men det är alltid klokt att bifoga dessa ändå), (se 42 kap 1 § och 42 kap 8 § RB)

9. Bevistema - Käranden ska förklara vad bevisningen ska styrka. Det innebär inte att du ska förklara på vilket sätt bevisningen ska fungera, utan endast varför bevisningen i sig är relevant. Bevisningen som du har måste styrka de omständigheter som du har redogjort för under punkt 4 och 5.

Formulering av yrkandet

1. Yrkandet måste vara bestämt. Det ska klart och tydligt framgå att det rör sig om ett s.k. fullgörelseyrkande (dvs. att du önskar att något ska fullgöras och i ditt fall rör det sig alltså om avhysning).

2. Du bör även ha ett alternativt yrkande, dvs. om avhysning ogillas av domstolen, så kan du ha ett alternativt yrkande om skadestånd. Du yrkar alltså 1) på avhysning av hyresgästen och om det inte är möjligt så 2) på skadestånd.

3. Yrkandet ska vidare vara detaljerat och individualiserat.
Du behöver alltså specificera vid vilken tidpunkt du önskar att avhysning ska ske, eventuella räntekostnader du kommer att ha och vilken räntesats som då är aktuell. (Processekonomiska skäl gör att har man ett krav på pengar så kanske det visar sig att domen kan verkställas först om flera år och då har du ju rätt till ränta.)

Grunderna för yrkandet

När det gäller grunderna för yrkandet är det viktigt att du ger en utförlig redogörelse för alla de omständigheter som du anser ger rätt till ditt yrkande. Kort sagt; en beskrivning av vad som påstås ha hänt mellan dig och svaranden (hyresgästen). Det är genom grunderna för yrkandet som du förklarar varför du anser dig ha rätt i sakfrågan. Du måste alltså:

1. lyfta fram (särskilt tydligt peka ut) och beskriva just de omständigheter (rättsfakta) i ett större händelseförlopp eller i ett större sammanhang som enligt din uppfattning gör att ditt yrkande ska bifalla, samt att du

2. bör sätta in dina åberopanden av rättsfakta i det större händelseförloppet, bl.a. genom att beskriva tvistens bakgrund, upprinnelse och utveckling.


Exempel på yrkande:

"Käranden X (ditt namn) yrkar att tingsrätten förpliktar svaranden Y (hyresgästens namn) att frånträda lägenhetsarrende Z senast den (datum).

Käranden yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som anges senare."

Får du därefter bifall från domstolen kommer du att få en dom som KFM kan använda sig för att verkställa avhysningen.

Kontaktuppgifter

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar du en komplett stämningsansökan rekommenderar jag som tidigare att du använder dig av vår juristbyrå. Har du några övriga frågor eller vill ha kontakt med vår byrå är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.

Trevlig kväll och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1174)
2021-07-26 Hur går en rättegång till
2021-06-30 Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning
2021-06-29 Rätten till en försvarsadvokat.
2021-06-29 Överklaga till hovrätten

Alla besvarade frågor (94235)