Socialtjänstlag och hemtjänst

FRÅGA
Hej!Min fråga:Vår dotter har en neurologisk sjukdom som gör henne gravt handikappad. Hon är sängliggande och behöver mycket hjälp.Hon är beviljad hemtjänst med olika hjälpinsatser, t ex hygien, mat osv. Kommunen anlitar privata utförare av hemtjänst. Besparingar har gjort att utförarna inte anser sig ha tid att utföra alla hjälpinsatser och följdaktligen låter de det vara, t ex dusch. Kommunen har ett uppföljningsansvar som de inte följer utan skyller helt på utföraren. Vart vänder vi oss för att få hjälp med att vår dotter får de hjälpinsatser hon är beviljad när det är så att alla skyller på alla? Kan kommunen bli åtalad för att de inte följer sitt uppföljningsansvar?
SVAR

Hejoch tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1:1 socialtjänstlagen (2001:453) står det att: Socialtjänstenskall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras socialasituation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egnaresurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornassjälvbestämmanderätt och integritet. (här).

Enligt 2:1 socialtjänstlagen ska varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område,och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp somde behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andrahuvudmän.

Kommunens uppgift är bland annat att genomuppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för godalevnadsförhållanden. Deras uppgift är också att svara för omsorg och service,upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd tillfamiljer och enskilda som behöver det.

Jag föreslår att ni kontaktar kommunen igen ochredogöra för de hjälpinsatser er dotter behöver. Lycka till och ha en fortsattbra dag!

Med vänlig hälsning

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93215)