FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter26/03/2018

Socialtjänstens utredning för barn

Hej! När socialtjänsten enligt 11kap 1§ beslutar att inleda en utredning kring orosanmälan gällande barn, och också använder denna paragraf som lagstöd är de då fria att göra utredningen hur omfattande de vill eller skall utredningens omfattning grunda sig i motiveringen till beslutet samt lagstöd i §2? Vad jag förstår utifrån SoL 11 kap. finns det olika utredningar, skall det framgå i beslutsunderlaget vilken typ av utredning man skall göra, dvs enligt §2 11 kap får socialtjänsten ta de kontakter de behöver mm samt att utredningen då syftar till om barnet kan behöva stöd eller skydd. Om jag tolkar SoL rätt så är en hänvisning till 11 kap. 1§ enbart att utreda om barnen/barnet är i behov av akut skydd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Socialnämnden är skyldig att utreda om det finns misstanke om att ett barn far illa. Barnets bästa sätts i fokus genom hela socialtjänstlagen. För att skydda barnen finns det krav på personer inom bl.a. skola och vård att anmäla om de vet eller misstänker att ett barn far illa (14:1 SoL).

Det finns även ett krav på Socialnämnden att använda sina befogenheter för att utreda anmälningarna som kommer in. Detta kravet återfinns i 11 kap 1§ SoL. För att kunna utreda en anmälan kan Socialnämnden genomföra en så pass omfattande utredning att barnets bästa verkligen kommer fram. Socialnämnden måste då kunna ha befogenheter som gör att utredningen kan fortgå utan att behöva vårdnadshavarnas samtycke. Därför finns 11 kap 2§ SoL. Socialnämnden ska utreda diskret och skyndsamt utan att någon utsätt för onödig skada eller olägenhet. Däremot kommer alltid barnets bästa gå först.

11 kap Socialtjänstlagen innebär inte att det finns olika typer av utredningar för barn utan det är en typ av utredning som gäller, alltså utredningen om barn far illa eller inte. Sedan kan utredningen resultera i olika beslut, ex. vård enligt LVU eller uppföljning.

I 11 kap 1a§ står det:

"När en anmälan enligt 1§ rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras."

Detta innebär att det ska göras en första bedömning för att utreda om barnet ev. behöver bli omedelbart omhändertagen. När denna förstahandsbedömning gjorts och det visar sig att det inte finns några skäl för omedelbart omhändertagande ska utredningen gå vidare för att utreda om det ändå finns skäl för ev. vård enligt LVU eller om det behövs andra insatser.

Hoppas det var svar på din fråga!

Emma AnderssonRådgivare