Vilket brott kan man anmäla för vid smittspridning av Covid-19?

FRÅGA
Hej! Bonusbarnens mamma hade kontakt med en covid- smittad person på sitt jobb och blivit smittspårad 22/12 och bokade tid för test 25/12. Hon jobbar i äldrevården och enligt henne så tyckte hon och hennes chef inte att det var nödvändigt att meddela barnens pappa. Så hon undanhöll detta och bonusbarnen kom till oss den 23/12. Den 25/12 meddelade hon att hon blivit kraftigt förkyld och tagit covid-test pga smittspårning. 27/12 fick hon positivt på testet. Bonusbarnen hade mycket milda symptom när de kom. Nu har ett av mina barn symptom på covid med kraftig huvudvärk, feber och halsont. Vi har bokat test imorgon. Kan jag anmäla bonusmamman för brott mot smittskyddslagen? Vem betalar rättegångskostnaderna, är det tappande part?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna beträffande spridning av sjukdomar återfinns i Smittskyddslagen, dock reglerar inte smittskyddslagen de brott som man kan hållas ansvarig för vid en smittspridning. Istället är det Brottsbalkens (BrB) regler som kan bli gällande.

Det ska först konstateras att Covid-19 är att anse som en smittsam sjukdom, då sjukdomen kan överföras till eller mellan människor och är ett allvarligt hot mot människans hälsa, enligt 1 kap 3 § Smittskyddslagen. Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar enligt, 2 kap 1 § smittskyddslagen.

Om bonusmamman har haft anledning att misstänka att hon kan vara smittad av Covid-19, så har hon en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda andra från att bli smittade av henne. Dessutom har hon en skyldighet att varna andra personer som hon kommer i kontakt med som kan riskera att bli smittade om hon vet att hon är smittad, enligt 2 kap 2 § Smittskyddslagen. Bonusmamman har i detta fall valt att undanhålla information från barnens pappa, trots att det finns anledning till att hon kan misstänka att hon faktiskt är smittad i och med att hon varit i kontakt med en smittad person. Detta strider mot ovannämnda regler.

Dessa skyldigheter har varje person enligt lag. Om en person bryter mot dessa skyldigheter kan denne hållas ansvarig för brott. Flera brott kan vara aktuella i en sådan situation beroende på närmare omständigheter. Den som medvetet smittar andra med en sjukdom kan hållas ansvarig för misshandel enligt 3 kap 5 § BrB och även i vissa fall för grov misshandel enligt, 3 kap 6 § BrB. Det kan även handla om att en person kan göra sig skyldig till framkallande av fara för annan, enligt 3 kap 9 § BrB om personen av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.

Jag anser att du absolut kan göra en polisanmälan då detta kan röra sig om ett brott, dock kan jag tyvärr inte svara på om det kommer att leda till åtal eller inte. Det ska även nämnas att du inte behöver ange vilket brott det rör sig om vid en polisanmälan, utan det räcker med att ange omständigheterna i fallet.

Rättegångskostnader

Vid brottmål är det åklagaren som för talan och huvudregeln är att den som döms för ett brott är den som får stå för rättegångskostnaderna, enligt 31 kap 1 § Rättegångsbalken. Om det tilltalade inte döms till ansvar är det istället staten som betalar rättegångskostnaderna. Detta innebär alltså att den som utsätts för ett brott ska som huvudregel inte betala något.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (416)
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall

Alla besvarade frågor (91196)