FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB29/03/2020

Smitta någon med flit med coronaviruset

Vad händer när en kvinna vill slipper skillsmässa och försöker smitta med syfte sin make som tillhör riskgruppen under coronaviruset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Viruset – samhällsfarlig sjukdom?

Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom av regeringen. Med samhällsfarliga sjukdomar avses samhällsfarlig sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfuktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Som allmänfarliga sjukdomar avses även smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade (1 kap 3 § smittskyddslagen).


Skyldigheter som enskild

– Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen).

– Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap 2 § 1 st smittskyddslagen).

– Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap 2 § 2 st smittskyddslagen).


Juridiska konsekvenser

Av brottet misshandel följer att om man tillfogar annan sjukdom så kan man dömas för misshandel. I rekvisitet sjukdom faller sjukdomar såsom allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det som kan hända om denna kvinna har uppsåt (dvs vilja) att smitta sin man med coronaviruset så kan hon bli anmäld för misshandel (3 kap 5 § brottsbalken).


Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare