Skyldigheter gällande häckar, buskage och träd

2016-07-18 i Fastighet
FRÅGA
Grannens häck (10 m lång) växer långt in på vår fastighet. Kan väl inte vara vår skyldighet att klippa den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på den här frågan beror på omständigheterna och vad som har uttalats mellan er och grannen. I praktiken är det vanligast att grannar kommer överens om hur och av vem som ska sköta en häck eller annat buskage som växer mellan tomtgränser. En tidigare överenskommelse mellan grannar om vem som ansvarar kan anses bindande även för framtiden, till exempel att man kommer överens om att den som vill att häcken ska planteras också ska stå för skötseln. En granne blir dock som huvudregel aldrig bunden av tidigare ägares överenskommelser.

Om det inte finns några uttalade överenskommelser om vem som ska sköta häcken blir istället den ansvariga personen för häcken vars tomt den står på. Om grannen mot förmodan inte klipper häcken finns åtgärden reglerad i jordabalkens (JB) 3 kapitel. Där regleras nämligen rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.

Om du anser att häcken som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ansa häcken, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan kapa grenarna, vilket i praxis har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Fortsättningsvis vill jag påpeka att detta ska göras med stor försiktighet, för skulle häcken dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder (såvida kapningen av grenar kan befaras medföra skada av betydelse för grannen).

Sammanfattningsvis, en häck som inte står på din tomt har du inga skyldigheter att klippa. Däremot om grenarna växer in på din tomt och dessa är till olägenhet för dig har du rätt att klippa grenarna, så länge ni ger ägaren av häcken möjlighet att först åtgärda problemet.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänliga hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?