FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt01/02/2015

Skyldighet för efterlevande sambo att ansöka om lagfart

hej. Min fråga lyder: en vän till mig har levt som sambos och bor i en egen vila som är betald. Dom har ägt hälften var. Hennes sambo har avlidit och har en dotter som nu får ta hans andel i huset. Kan Dottern genom att skriva på ett formuär på banken överlåta sin del till den dödes sambo. Hon vill det. Måste hon som ska få ta över dotterns del ansöka om ny lagfart på den delen så hon blir ägare till hela fastigheten,eller räcker det med att skriva det som en överlåtelse. Kostar det något att göra så här och kan man göra detta?mvh E.N.

Lawline svarar

Ett dödsbo består av den avlidnes tillgångar och skulder. Den avlidnes arvingar är dödsbodelägare. Även en efterlevande sambo är dödsbodelägare till dess att eventuell bodelning skett (till skillnad från vad som gäller för äkta makar är bodelning inte obligatoriskt för sambor – för mer information om detta, se sambolagen (2003:376)). Genom arvskifte tillfaller egendom i dödsboet de olika arvingarna.


Ett dödsbo behöver inte söka lagfart i annat fall än när det överlåter fastigheten. Dödsboet behöver alltså bara söka lagfart om överlåtelse ska ske innan arvet skiftats. Om arvskifte skett är det istället den arvinge som tilldelats fastigheten som ska söka lagfart. Det är obligatoriskt för arvingen som tilldelats fastigheten att söka lagfart, oavsett om denne ska överlåta fastigheten eller inte.


Om dottern vill överlåta sin del av fastigheten till den avlidnes sambo ska en köpehandling upprättas och undertecknas av dem båda. Köpehandlingen gör överlåtelsen giltig. I köpehandlingen ska köpesumman och en förklaring av dottern att fastigheten överlåts på den avlidnes sambo finnas med.


Om dottern vill skänka sin del av fastigheten till den avlidnes sambo gäller samma regler. En gåvohandling ska alltså upprättas och undertecknas av dem båda för att gåvan ska vara giltig. Gåvohandlingen ska innehålla information motsvarande den i en köpehandling.


Dottern ska söka lagfart för sin del av fastigheten. Om arvskifte skett söker hon lagfarten i egenskap av delägare av fastigheten. Om arvskifte inte skett söker hon lagfarten i egenskap av dödsbodelägare.


När överlåtelsen till den avlidnes sambo skett, ska sambon i sin tur söka lagfart. Blanketter för ansökan om lagfart finns på Lantmäteriets hemsida.


Vid köp av fastighet blir köparen skyldig att betala stämpelskatt. Sådan skyldighet föreligger inte om fastigheten förvärvats som gåva. Oavsett om förvärvet är ett köp eller en gåva ska en expeditionsavgift betalas för lagfarten. Avgiften är för närvarande 825 kr. På Lantmäteriets hemsida hittar du aktuell information om fastighetsrelaterade avgifter.


Svaren är hämtade från 18 och 23 kap. ärvdabalken (1958:637), 4 och 20 kap. jordabalken (1970:994) och stämpelskattelagen (1984:404).Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?