Skyldighet att ta bort stubbe på tomtgränsen?

2017-09-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Har tagit bort 4 stora och gamla granar precis vid och på tomtgränsen mot grannen.En gran hade vuxit sig så stor att ca 1/4 är på han tomt. Stubben är ca 15 cm hög. Han kräver mu att vi fräser bort den. Måste vi det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga rör rättsförhållanden mellan grannar och faller därmed in under reglerna i 3 kap. jordabalken (JB). I lagen hittar vi först och främst en huvudregel som säger att den som vidtar en åtgärd måste ta hänsyn till omgivningen och bland annat se till att åtgärden inte orsakar besvär för grannarna (3 kap. 1 § JB). I ditt fall är den vidtagna åtgärden att ta ner 4 granar vid och på tomtgränsen – något som med utgångspunkt i din fråga inte i sig verkar vara en åtgärd som påståtts orsaka besvär för din granne.

Vidare finns det i lagen en bestämmelse som reglerar det fall att en rot eller gren tränger in på ägarens grannes tomt och därvid orsakar olägenhet för grannen. I ett sådant fall har grannen rätt att ta bort grenen eller roten. Ägaren ska dock först själv ges tillfälle att utföra åtgärden, om den riskerar att medföra betydande skada för henne/honom. (3 kap. 2 § JB)

I ditt fall kan det diskuteras om bestämmelsen om rötter och grenar som tränger in på en granntomt överhuvudtaget är tillämplig. Bestämmelsen träffar ju enligt ordalydelsen rötter och grenar – den ger inte tillåtelse att röra stammen eller att ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet och i praktiken alltså tas bort helt. Då det aktuella trädet i ditt fall redan är nedtaget är dock min bedömning att den stubbe som blivit kvar borde kunna likställas med en rot snarare än en trädstam, varför 3 kap 2 § JB bör tillämpas.

Grannens och dina rättigheter respektive skyldigheter

Av 3 kap 2 § JB som beskrivits ovan följer att din granne har rätt att ta bort stubben, under förutsättning att den orsakar henne/honom olägenhet. Med olägenhet åsyftas i bestämmelsen inte bagatellartade olägenheter av alldaglig natur, utan snarare att stubben medför risk för skada alternativt försvårar nyttjandet av fastigheten. Jag kan inte utifrån din fråga avgöra huruvida stubben orsakar olägenhet för grannen eller inte, men om den gör det har han/hon alltså rätt att själv ta bort den.

Jag kan inte heller utifrån din fråga avgöra om ett borttagande av stubben riskerar att skada din fastighet på något sätt, men om så skulle vara fallet har du rätt att i första hand själv genomföra åtgärden. Bestämmelsen innebär alltså inte att du har en skyldighet att vidta åtgärd, utan att du har en rättighet att göra det för att undvika skada som skulle kunna uppkomma på din fastighet om grannen använder sin rättighet att vidta åtgärd.

Sammanfattningsvis är det korta svaret på din fråga nej, du har ingen skyldighet att fräsa bort stubben. Din granne har däremot rätt att ta bort stubben om den orsakar olägenhet för henne/honom. Om åtgärden kan orsaka skada på din fastighet får det dock inte ske innan grannen gett dig tillfälle att själv vidta åtgärden – grannen kan dock aldrig tvinga dig att vidta åtgärd utan är hänvisad till att vidta den själv om så krävs. Om stubben inte kan anses orsaka olägenhet för din granne har han/hon ingen rättighet att vidta åtgärd, utan stubben får då stå kvar på dina villkor. Med detta sagt är det dock självklart så att inget hindrar att du ger ditt godkännande till att grannen själv vidtar åtgärden helt oberoende av vad lagen ger henne/honom för rättigheter.

Avslutningsvis vill jag poängtera att för grannsämjans skull är det i alla situationer som rör rättsförhållandet mellan grannar fördelaktigt att vidta åtgärder i samförstånd. Så länge alla inblandade och påverkade är överens behöver frågor om skadestånd och brott aldrig komma på tal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?