Skyddsvaktens befogenhet att ingripa utanför skyddsobjekten

Hej Lawline!

Jag har en fråga om en skyddsvakt som bär vapen, påvägen mellan olika skyddsobjekt stannar på en affär för att köpa snus och bevittnar ett rån med exp tillhygge.

Har då skyddsvakten rätten att använda sitt tjänstevapen även om skyddsvakten inte utgör någon myndighetsutövning?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Skyddsvaktens befogenheter i lag

Skyddsvaktens befogenheter regleras främst i skyddslagen (2010:305). En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig (13 § skyddslagen). Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.

Vad gäller just din fundering kan man alltså lägga extra märke till uttrycket "inom skyddsobjektet och i dess närhet". Med detta innebär det alltså att skyddsvaktens befogenhet sträcker sig utöver skyddsobjektets gränser. Lagen anger inte vad som exakt omfattas av uttrycket, men i förarbetena kan man utläsa att om skyddsobjektet exempelvis är beläget i stadsbebyggelse med kvartersstruktur och flervåningshus tätt inpå, är det naturligt att tolka uttrycket förhållandevis snävt. Det beror alltså på vart affären är lokaliserad i förhållande till skyddsobjektet för att avgöra om den anses vara inom skyddsobjektets närhet.

Om det skulle anses att affären är belägen inom skyddsobjektets närhet måste man fortfarande ta hänsyn till att bestämmelsen tar sikte på grova brott (spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott). Det brott som du beskriver i ditt exempel hade möjligtvis kunnat passa in på grovt rån (8 kap. 6 § brottsbalken).

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas:
1. Om våldet har varit livsfarligt,
2. Om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars har visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt har utnyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning, eller
3. Om gärningen har varit av särskilt farlig art.

Ett rån som begås med skarpladdat skjutvapen är typiskt sett att rubricera som grovt. Även rån som riktas mot exempelvis äldre eller barn rubriceras ofta som grova.

Ingripande genom nödvärn

Även om 13 § skyddslagen inte anses vara tillämplig i ditt fall finns det fortfarande en rätt att ingripa genom att handla i nödvärn (24 kap. 1 § brottsbalken). Denna rätt gäller för vilken människa som helst, oberoende om man är i tjänst eller ej. Rätten att handla genom nödvärn föreligger om det uppstår en av följande situationer:

1. Om du bevittnar ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. Om du bevittnar någon som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. Om någon olovligen har trängt in sig i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. Om någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Ingripandet som en skyddsvakt bärandes på vapen utför med stöd av nödvärn får inte vara uppenbart oförsvarligt. Vad som är uppenbart oförsvarligt är i slutändan en bedömning som görs av domstolen. Handlingen som begås med stöd av nödvärn måste alltså stå i proportion till brottet och omständigheterna i övrigt.

Exempel på vad som kan antas vara en försvarlig handling genom nödvärn

Om en skyddsvakt parkerar sin bil utanför en mack för att gå in och köpa snus och bevittnar en maskerad man som hotar kassören (som till synes verkar panikslagen av situationen) med en laddad pistol, kan det ses som en försvarbar handling om skyddsvakten använder en batong och slår ner den maskerade mannen för att stoppa rånet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo