FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)09/02/2022

Skyddas flygblad av specialreglerna i tryckfrihetsförordningen?

Låt oss säga att X skriver på ett flygblad att orsaken till Aids är homosexuella, kan X då straffas enligt TF eller BrB eller skyddas X av YGL?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Utgångspunkter

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken av regelverken (tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) eller brottsbalken (BrB)) som ska tillämpas då fråga om hets mot folkgrupp (16 kap 8 § BrB, 7 kap 6 § TF eller 5 kap 1 § YGL) har uppstått. Jag antar att flygbladet inte producerats med hjälp av en utgivare, angiven tryckare eller förläggare. Jag antar också att X faktiskt gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, vilket är sannolikt utifrån de omständigheter du nämner.

Juridisk bakgrund

När du skriver att X möjligen kan skyddas av "YGL" misstänker jag att du menar att han skyddas av vår rätt till yttrandefrihet (2 kap 1 § första stycket första punkten regeringsformen och artikel 10 i europakonventionen). Yttrandefriheten får inskränkas (2 kap 20 § första stycket första punkten regeringsformen), däribland genom att kriminalisera hets mot folkgrupp.

Svaret på din fråga beror på i vilket medium X har genomfört denna handling. Utifrån vad du har skrivit så har yttringen skett genom spridning av flygblad. Således kan YGL uteslutas, med tanke på att den lagen avser annat än tryckta meddelanden (1 kap 1 § YGL). Jag antar dessutom att han inte ger ut flygbladen kontinuerligt, det vill säga att flygbladen inte är del i en tidning eller dylikt (jämför 1 kap 4 § och 8 kap 1 § TF, "periodisk skrift"). Således är det avgörande huruvida flygbladen är framställda genom tryckpress (1 kap 2 § TF). Det räcker inte med att de är utskrivna genom en kopieringsmaskin eller dylikt. Om man då antar att de är tryckta i tryckpress blir X ansvarig för flygbladen ifall X:s namn står med på flygbladet, dvs att X anges som författare. Om X inte heller står angiven som författare så är X ansvarig enligt TF endast om det är X som också sprider flygbladet, dvs delar ut det eller dylikt. Det är sannolikt att X även är spridare, om jag förstår dig rätt. Således kan X hållas ansvarig i enlighet med 7 kap 6 § TF, om flygbladet producerats med hjälp av tryckpress.

Om X inte producerat flygbladet genom tryckpress är det i stället 16 kap 8 § BrB som reglerar handlandet.

Skillnaden mellan processerna i TF kontra BrB är att tryckfrihetsmål endast får tas upp av Justitiekanslern (9 kap 12 §§ TF), medan brott enligt BrB ska behandlas av allmän åklagare (7 kap 1 § och 20 kap 2 § rättegångsbalken). Det är väldigt ovanligt att Justitiekanslern väcker åtal avseende tryckfrihetsbrott.

Svar

Sammanfattningsvis beror det alltså på om flygbladet framställts genom tryckpress eller inte, men det är ett brott i vilket fall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare