FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt14/06/2019

Skötsel av häck mellan grannar

Hej!

Vi upptäckte att grannen hade grävt en fåra cirka 50 cm från tomtgräns på sin sida. Han sa så vi tog upp frågan med honom vad han tänkte göra. Plantera en tujahäck sade han då. Vi frågade hur han tänkte sköta denna häck eftersom häcken kommer att breda ut sig och komma ut till tomtgräns. Vi info honom att vi inte ville att han planterade så nära tomtgräns då han inte kan komma över till vår sida och sköta denna. Vi fick inget svar. Nu är denna häck planterad. Enligt jordabalken ska man alltid ha en kommunikation med grannen innan. Har han nu rätt att komma över på vår sida och sköta häcken därifrån? Enligt jordabalken har han rätt att klippa enstaka rötter och grenar som kommer över på vår sida, men detta är ju en häck på cirka 25 meter. Har han rätt till det och måste vi då i vårt fall plocka bort eventuella hinder t ex en vedhög för att han skall kunna sköta häcken från vår sida? Sedan har han fortsatt att plantera en annan häck cirka 10 cm från vår tomtgräns på en annan sida av tomten. Det går inte att ha kommunikation med honom då han inte vill lyssna eller så går han undan. Hur ska vi agera i denna fråga? Hur är rättpraxis i liknande frågor?

Har vi rätt att ta ut en entreprenör som klipper häcken och fakturerar grannen?? Vem avgör om det kan medföra skada av betydelse för områdets ägare som det står i jordabalken? Vem avgör om det är en olägenhet för oss och han inte anser det? Kan man be en jurist skriva ett brev till honom och fråga hur han tänker sköta häcken?

Lawline svarar


Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att er granne har planerat en ca 25 meter lång häck som gränsar till er tomt. Ni har inte samtyckt till planering och undrar vilka krav ni kan ställa på grannen avseende skötseln av häcken samt ifall grannen kan ställa några krav på er för att grannen ska kunna sköta den del av häcken som löper på er sida.

Disposition

I er fråga har ni radat upp flera specifika frågor. Jag kommer att använda era frågor som rubriker. Under rubrikerna kommer jag att lämna svar på respektive fråga.

Enligt jordabalken ska man alltid ha en kommunikation med grannen innan. Har han nu rätt att komma över på vår sida och sköta häcken därifrån?

Regler om rättsförhållandet mellan grannar finns mycket riktigt i jordabalken (JB) och i lagens tredje (3) kapitel och detta är i princip de enda skriftliga regler som finns gällande hur grannar ska bete sig gentemot varandra. Reglerna ger uttryck för principer som blivit kutym och gällande rätt genom sedvänja.

Den kommunikationsskyldighet du nämner kan intolkas i 3 kap. 1 § JB som stadgar utgångspunkten för hur grannar ska och måste förhålla sig till varandra: "Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen".

Kring lagregeln har upparbetats mängder med rättspraxis som förtydligar vad 3 kap. 1 § JB i praktiken innebär. Regeln ger uttryck för grannar ska agera för att behålla en god grannsämja vilket inrymmer att grannen, om han vill sköta sin häck på ett speciellt sätt, ska kommunicera med er och komma överens innan han kliver in på er tomt för att sköta häcken.

Regeln i 3 kap. 1 § JB ger också uttryck för att en intresseavvägning ska göras. Er granne måste få planera de buskar och träd denne vill på sin egen mark men får inte göra det utan er tillåtelse om åtgärden lider till sådana men för er som ni skäligen inte bör tåla.

Det är vanligt att häckar planteras mellan tomtgränser, detta är en åtgärd ni skäligen måste tåla. Ni måste också tåla att grannen vidtar åtgärder för att ansa och sköta om häcken. Skötseln av häcken kanske kräver att er granne då och då får tillträde till er tomt, om ni inte själva ansar häcken från er sida.

Sammanfattningsvis har er granne rätt att plantera en häck och klippa den från er tomt så länge som åtgärderna är sådana att ni skäligen bör tåla dem. Ur ett objektivt perspektiv tolkar jag det som att ni skäligen bör tåla både häckplantering och att er granne ibland tillträder er tomt för att sköta om häcken.

Har han nu rätt att komma över på vår sida och sköta häcken därifrån? Enligt jordabalken har han rätt att klippa enstaka rötter och grenar som kommer över på vår sida, men detta är ju en häck på cirka 25 meter.

Lagregeln ni hänvisar till är 3 kap. 2 § JB, texten är ålderdomlig och svårläst men där står följande:

"Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom."

I vardagligt språk betyder det att ni har rätt att klippa grenar och rötter från häcken som tränger in på er fastighet och som ni tycker är besvärliga.

Är det så att större grenar eller rötter tränger in på er fastighet och ni är osäkra på ifall en avkapning skulle skada busken, ska ni avstå från att kapa av grenen eller roten och istället lämna grannen tillträde till er fastighet så att grannen själv kan kapa av grenen eller roten.

Det spelar ingen roll att häcken är på 25 meter. Er rätt att kapa av mindre grenar och rötter gäller längs hela buskaget, detsamma gäller grannen skyldighet att ta ansvar för att kapa av större grenar och rötter som tränger in på er fastigheter och vållar er besvär.

Grannen har alltså rätt att komma in på er fastighet för att ta bort grenar och rötter som vid avkapning skulle kunna skada buskaget.

Har han rätt till det och måste vi då i vårt fall plocka bort eventuella hinder t ex en vedhög för att han skall kunna sköta häcken från vår sida?

Denna fråga hänger samma med den goda grannsämjan som stadgas i 3 kap. 1 § JB. Vill ni inte vara grannen behjälplig med skötseln av häcken kanske han inte kommer att sköta om den så väl. Många grannar skriver avtal sinsemellan om hur avgränsade häck ska skötas för att undvika konflikter. Detta är något jag även rekommenderar för er.

Det finns inga tydliga regler i lagtext kring huruvida ni måste eller inte måste ta bort hinder på er tomt för att grannen ska kunna klippa sin häck.

Sedan har han fortsatt att plantera en annan häck cirka 10 cm från vår tomtgräns på en annan sida av tomten. Det går inte att ha kommunikation med honom då han inte vill lyssna eller så går han undan.

Häckar är fastighetstillbehör enligt jordabalken. Var och en får i regel göra vad denne vill med sin egen fastighet och tillförse den med nya fastighetstillbehör såsom träd och buskar.

I enstaka fall kan plan- och byggnadsnämnden i kommunen förelägga en part att ta bort en buske eller klippa den på ett särskilt sett. Detta gäller t.ex. om häcken är placerad så att den hindrar sikten för bilförare på närliggande väg.

Att inte kommunicera med sina grannar om åtgärder på sin egen tomt som kan störa grannfastigheten kan vara ett brott mot 3 kap. 1 § JB som kan ge er rätt till skadestånd. Observera att för att ni ska ha rätt till skadestånd måste ni kunna bevisa att ni faktiskt lidit en skada med anledning av grannens uppförda häck.

Hur ska vi agera i denna fråga? Hur är rättspraxis i liknande frågor? Har vi rätt att ta ut en entreprenör som klipper häcken och fakturerar grannen?

Mitt råd är att ni ändå försöker få till en kommunikation med grannen. Prata med honom och lägg fram som förslag att ni ska upprätta ett avtal kring hur häcken ska skötas.

Ansvaret för skötseln av häcken ligger självklart på grannen. Det är dock viktigt med ett avtal då det efter tiden kan uppstå diskussioner kring på vems fastighet häcken är belägen och vem som lät uppföra häcken. Den till vilken fastighet häcken utgör fastighetstillbehör har nämligen huvudansvar över skötseln av häcken och ni vill inte hamna i en diskussion där grannen hävdar att häcken delvis är på er fastighet och att ni också måste ansvara för skötseln.

Ni kan inte anlita en trädgårdsmästare eller liknande för att klippa häcken efter ert eget gottfinnande. Det är grannens häck. Han ska klippa den på ett sätt som är vedertaget. Om han väljer att göra det själv eller genom att anlita någon är upp till honom. Ni får inte bestämma formen på häcken mer än att häckens form inte ska vara sådan att "ni inte skäligen bör tåla" hur häcken ser ut.

Skulle grannen vägra att medverka till att ta bort större grenar och rötter som tränger in på er tomt och som ni själva inte kan klippa bort med anledning av att buskaget kanske kan ta skada, ska ni först ge grannen en chans att själv åtgärda problemet. Gör han inte det kan ni berätta för honom att ni kommer att anlita en trädgårdsmästare och sedan fakturera honom.

Sammanfattningsvis ger rättspraxis uttryck för att den som äger busken har ansvar över busken och ska vårda den i enlighet med en god grannsämja. Det innebär att busken ska hålla i en höjd som är normal i förhållande till hur det för övrigt ser ut i området. Det är också vanligt att grannar har avtal om hur skötseln av en angränsande buske ska ske.

Vem avgör om det kan medföra skada av betydelse för områdets ägare som det står i jordabalken? Vem avgör om det är en olägenhet för oss och han inte anser det? Kan man be en jurist skriva ett brev till honom och fråga hur han tänker sköta häcken?

Det är de allmänna domstolarna som i varje enskilt fall avgör om en häck och hur den förvaltas sker i strid med 3 kap. 1 § JB.

Vi på Lawline hjälper er gärna med att skriva ett brev till grannen. Vi kan även hjälpa er med att upprätta ett avtal där ni reglerar hur skötseln av häcken ska ske och där det tydligt framgår vem som äger häcken. Den som äger häcken har huvudansvar över skötseln av häcken och ska också bekosta denna skötsel.

För att boka tid med oss jurister på juristbyrån kan ni vänligen maila mig: vega.schortz@lawline.se

Vega SchortzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?