FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt18/03/2014

Skolas ansvar för kvarglömd egendom

Hej! Jag studerar och hade vid ett tillfälle glömt min plånbok i ett grupprum i skolans lokaler, varpå jag mailar till utbildningsadministratören och frågar om hon kan ta hand om plånboken. Svaret jag får tillbaka är "Jag har den här hos mig, du kan hämta den nästa gång du är här". Saken är den att när jag kommer för att hämta plånboken så är den borta, hon har den inte längre, hon påstår att någon måste ha tagit den. Må så vara, men jag menar då att hon är ersättningsskyldig medans hon säger att det är mitt eget ansvar. Vem har rätt här?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Inledningsvis ska sägas att det i ett sådant här läge är lämpligare att kräva ersättning av skolan än att rikta ditt anspråk mot utbildningsadministratören. Skolan svarar nämligen i egenskap av arbetsgivare för sakskador som dess arbetstagare (i det här fallet utbildningsadministratören) vållar genom fel och försummelse i tjänsten.

Vad gäller ditt anspråk kan följande sägas. Om personalen på en skola tillvaratar kvarglömd egendom (i det här fallet plånboken) ska lagen om hittegods tillämpas. Enligt denna lag har upphittaren rätt att lämna egendomen till polisen. Här har ju dock skolan uppenbarligen inte utnyttjat denna rättighet utan valt att förvara plånboken. Om upphittaren väljer att själv förvara plånboken har denne en viss vårdplikt vilket framgår av 2§ lagen om hittegods. Det är inte helt säkert vad denna vårdplikt innebär men troligen har upphittaren en plikt att vårda egendomen så att den inte förstörs och så att den inte kommer bort eller blir stulen. Det kan dock inte krävas att upphittaren förvarar egendomen på ett sätt som omöjliggör stöld utan endast att denne förvarar den på ett lämpligt sätt med hänsyn till egendomens värde och stöldrisken.

Frågan som blir avgörande för om ersättningsskyldighet föreligger blir därför om skolan försummat sin vårdplikt. Vid den bedömningen får man se till flera faktorer, exempelvis hur stor risken för stöld var, den potentiella skadans storlek (d.v.s. plånbokens värde) och skolans möjlighet att förebygga skadan (hade man kunnat förvara plånboken på ett bättre sätt?). Vid denna bedömning måste man ta hänsyn till vilken grad av aktsamhet som det är rimligt att kräva av en skola, t.ex. kan man inte ställa samma krav på säker förvaring när upphittad egendom förvaras på en skola som när den förvaras på en polisstation.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?