Skolans, vårdnadshavarens och underåriges skadeståndsansvar

FRÅGA
Hej! Min fråga gäller barn och vårdnadshavares skadeståndsskyldighet vid skada som hänt på skoltid.Min sons skola har avtal om att idka idrottsundervisning i ett närstående gyms lokaler. Under en idrottslektion kastade min son, 13 år, med en pilatesboll som som på något sätt fastnade under ett löpband. När bollen åkte in under löpbandet gick någon del av löpbandet sönder. Efter händelsen kontaktades jag av sonens idrottslärare som var tydlig med att händelseutvecklingen var ren otur. Hans uppfattning är att sonens agerande var utan uppsåt att förstöra eller göra någon illa. Detta är också sonens beskrivning av händelsen.Nu kräver skolan oss på pengar för reparation av löpbandet. Kan vi vårdnadshavare eller sonen anses vara skadeståndsskyldiga för detta? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har delat upp mitt svar i tre delar. Er sons, vårdnadshavares samt skolans skadeståndsskyldighet. Svaret hade kunnat kortats av och preciserats om fler omständigheter framgick av din fråga. Nu är det ganska allmänt hållet, men jag hoppas att du finner ett svar på din fråga ändå.

Kan din son bli skadeståndsskyldig mot gymmet?

I den svenska skadeståndsrätten finns det till skillnad från straffrätten ingen lagstadgad åldersgräns för när en person kan hållas ansvarig för en skada som den vållar. Inom den juridiska litteraturen påstås det dock att barn under tre år inte kan hållas ansvariga. Detta innebär att din son kan bli ersättningsskyldig för sakskada (skada på egendom) som han vållar av vårdslöshet eller med uppsåt (2 kap 1 § skadeståndslagen). Eftersom han inte vållade skadan med uppsåt avgörs ansvarsfrågan av om han har vållat skadan av vårdslöshet.

Vårdslöshetsbedömningen

En utav förutsättningarna för att en person ska anses ha agerat vårdslöst är att den hade möjlighet att inse risken för skada, d v s dennes subjektiva uppfattning om situationen (NJA 1993 s. 149). Eftersom barn generellt sett har en sämre förmåga att överblicka konsekvenserna av sitt eget handlande händer det att barn oftare än vuxna inte inser denna risk. Därav finns en särskild regel för barn i skadeståndslagen (2 kap 4 § skadeståndslagen). Enligt den ska barns skadeståndsansvar avgöras på mer objektiva grunder, utan hänsyn till barnets personliga insikter (NJA 2001 s. 234). Det sagda innebär att man utgår ifrån en allmän handlingsnorm, önskvärd i det fall som är föremål för prövning. Frågan som man då ställer sig är: hur hade en genomsnittlig vuxen agerat i samma situation? Kommer man då fram till att barnet inte har agerat i linje med denna handlingsnorm är barnet skadeståndsansvarigt. Enligt denna bedömningsregel, och de få omständigheter du har uppgett i din fråga, framstår din son som skadeståndsskyldig. Under vissa förutsättningar kan ansvaret dock begränsas (se nedan under rubriken "Skälighetsbedömning").

En alternativ vårdslöshetsbedömning

Det kan verka märkligt att bedöma barns skadeståndsansvar utifrån en genomsnittlig vuxens agerande. Detta har sin förklaring i att många skadedrabbade annars skulle nekas ersättning på den grund att barnet inte insåg riskerna med sitt handlande. Det finns dock ett undantag där ansvarsfrågan bedöms mildare. Har skadan inträffat under lek kan bedömningen göras utifrån hur ett genomsnittligt 13-åring hade agerat i samma situation. En förutsättning är då att gymmet, alternativt skolan på gymmets godkännande, arrangerade och var med i denna lek och att kastet inte klart föll utanför lekens regler (NJA 1993 s. 149). Enligt denna mildare bedömning bör din son inte vara skadeståndsskyldig. Isåfall aktualiseras skolans ansvar (se nedan). Kastade din son bollen helt utan samband med idrottsundervisningen gäller däremot inte denna mildare ansvarsbedömning.

Skälighetsbedömning

Om din son bedöms skadeståndsskyldig enligt något av resonemangen ovan kan storleken på skadeståndet sättas ner efter en skälighetsbedömning. I denna del av bedömningen kan din sons subjektiva uppfattning om händelsen beaktas. Om han är mogen och förstod, eller borde ha förstått risken sätts skadeståndet normalt inte ner. Om ni har en ansvarsförsäkring som täcker skadan sätts skadeståndet normalt inte heller ner (ett sådant skydd finns ofta i hem- och barnförsäkringar). Finns det ingen försäkring, försäkringen inte täcker skadan eller det försäkrade beloppet understiger storleken på skadeståndet kan skadeståndet sättas ner (2 kap 4 § skadeståndslagen).

Kan ni som vårdnadshavare bli skadeståndsskyldiga mot gymmet?

För att ni som vårdnadshavare ska bli skadeståndsskyldiga på grund av vårdslöshet krävs det att ni har brustit i er tillsyn (6 kap 2 FB och 2 kap 1 § skadeståndslagen). Eftersom er son var i skolan hade tillsynsansvaret övergått på skolan. Det är därför osannolikt att ni åläggs skadeståndsskyldighet på den grunden.

Det finns dock en regel som ålägger vårdnadshavare strikt skadeståndsansvar. Regeln säger att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap 5 § 1 p. skadeståndslagen). Det krävs således ingen vårdslöshet från er sida. Det krävs inte heller att barnet döms för brott, utan det räcker med att det är en straffbar handling. Eftersom din son inte hade uppsåt utgör inte hans handling en straffbar handling (vid uppsåt hade det varit tal om skadegörelse, 12 kap 1 § BrB). På den grunden kan ni som vårdnadshavare därför inte bli skadeståndsskyldiga.

Kan skolan bli skadeståndsskyldig mot gymmet?

Skolan har ett tillsynsansvar över barnen när de är i skolan för undervisning (6 kap 2 § FB och prop. 1993/94:57 s. 27). Om skolan genom att brista i denna tillsyn vållar skada kan den precis som ni vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig (2 kap 1 § skadeståndslagen). Skolans tillsynsansvar minskar, precis som för er vårdnadshavare, när barnet blir äldre och mognar.

För att skolan ska bli skadeståndsskyldig krävs det att den brustit i sin tillsyn och därmed varit vårdslös. Bedömningen av skolans vårdslöshet beror på flera omständigheter som inte framgår av din fråga. Arrangerades undervisningen på ett betryggande sätt eller stod löpbandet olämpligt i förhållande till den undervisning som bedrevs? Gick din son och hämtade bollen och kastade den mot löpbandet på eget initiativ, eller var bollen och kastet en del av undervisningen som bedrevs? Vidare krävs det att skolans vårdslöshet står i orsakssamband med skadan: har skolans bristande tillsyn orsakat skadan?

Vad kan ni göra nu?

Som du ser beror svaret på en rad omständigheter som inte framgår av din fråga. Vid en första anblick ser det dock ut som att ansvaret mycket väl skulle kunna hamna på skolan. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med skolan för att höra hur de ser på sitt tillsynsansvar i denna situation. Bedrevs undervisningen på ett betryggande sätt? Hade de på förhand vidtagit några åtgärder för att undvika denna typ av skador? Hade läraren uppsikt över eleverna? Isåfall, hur kunde detta inträffa?

Visar det sig att skolan inte ger med sig kan ni kontakta oss på info@lawline.se för ytterligare rådgivning. Ett gott råd är även att kontakta ert försäkringsbolag. Ansvarsförsäkringar finns till för denna typ av skador.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll