Skillnaden mellan till dråp och mord

FRÅGA
Vad är skillnaden mellan till dråp och mord ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att börja med en kort redogörelse avseende vardera brott för att i slutsatsen redogöra för skillnaden mellan dråp och mord.

Mord

Brottet mord regleras i 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Av bestämmelsen framgår att den som berövar annan livet döms för mord. Ett mord sker om någon med uppsåt dödar en annan människa.

Dråp

Brottet dråp regleras i 3 kap. 2 § BrB. Dråp innebär att någon med uppsåt dödar en annan människa. Bestämmelsen utgår från att den gärning som skett är ett mord enligt 1 § och bedömer om det finns förmildrande omständigheter som gör att gärningsmannen istället skall dömas för dråp.

Skillnaden mellan mord och dråp

Både mord och dråp beskriver ett uppsåtligt dödande, vilket leder till en bedömning av till vilken svårhetsgrad ett uppsåtligt dödande ska hänföras med beaktande av samtliga omständigheter vid gärningen. Det är inte möjligt att peka ut omständigheter som generellt leder till att brottet ska anses som mindre grovt.

Högsta domstolen har i ett flertal avgöranden behandlat gränsdragningen mellan dråp och mord. Omständigheter som ansetts som försvårande, och alltså talat mot att bedöma gärningen som dråp, har varit att brottet föregåtts av planering eller att offret varit närstående till gärningsmannen. I annan riktning har ansetts tala psykiska särdrag hos gärningsmannen eller att denne utsatts för allvarligare provokation från offrets sida. Omständigheterna måste sammantagna vara sådana att de framstår som klart förmildrande (se NJA 2013 s. 37 och NJA 2016 s. 809)

Skillnaden mellan brotten är därför hänförlig till omständigheterna.

Vänligen,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (313)
2019-08-17 Vad gäller vid misshandel?
2019-08-07 Fosters straffrättsliga rätt.
2019-08-06 Är att nypa någon i näsan misshandel?
2019-07-31 Hamnar jag i registret om anmälan läggs ner?

Alla besvarade frågor (72172)