Skillnaden mellan åberopsbörda och bevisbörda

2016-01-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, kan ni förklara för mig vad skillnaden mellan åberopsbörda och bevisbörda är?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Åberopsbördan är nödvändigheten för en part i en förhandling att åberopa (anföra) en omständighet, dvs. det är upp till den parten att åberopa omständigheten. Åberopsbördan kommer till uttryck i bl.a. 17 kap 3 § rättegångsbalken (1942:740) där följande stadgas: "Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständighet, som icke av part åberopats till grund för hans talan." Av detta kan utläsas att det ankommer på parten som ålagts åberopsbördan att åberopa de omständigheter han eller hon vill att rätten ska grunda sin dom på.

Bevisbördan däremot innebär att den som har bevisbördan måste bevisa det han eller hon påstår. I brottmål är det alltid åklagaren som har bevisbördan medan den i tvistemål kan "hoppa lite" mellan parterna. Den som påstår något måste kunna bevisa det och lyckas han eller hon med det "hoppar" bevisbördan oftast över till motparten som då måste motbevisa omständigheten eller visa att yrkandet av annat skäl ska ogillas.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga,

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (365)
2021-02-28 Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?
2021-02-27 Vad får användas som bevis?
2021-02-26 Hur mycket är ett sms värt som bevis i brottmål?
2021-02-25 Hur stora är riskerna för att fel person sitter häktad för bedrägeri och olovlig identitetsanvändning?

Alla besvarade frågor (89823)