Skillnad mellan socialförsäkring och försörjningsstöd enligt SoL

2016-08-24 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej! Jag undrar, ifall man är försäkrad och tar emot förmåner enligt socialförsäkringsbalken har man då rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen? Och är alla svenska medborgare försäkrade i socialförsäkringen? Isåfall vilket lagrum är det som gäller?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (SoL) regleras i 4 kap. SoL. För att man ska ha rätt till bistånd behöver man alltså uppfylla de krav som socialtjänstlagen uppställer vilket innebär att man inte kan få försörjningsstöd "per automatik" för att man är försäkrad i socialförsäkringsbalkens (SFB) mening. Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som "inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt" rätt till försörjningsstöd. Få dem tillgodosedda på annat sätt kan till exempel vara att man får förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Det handlar om att varje människa har rätt till en så kallad "skälig levnadsstandard" och det är upp till varje kommun att bedöma vad som utgör skälig levnadsstandard, därför kan detta variera beroende på vart i Sverige man bor. Tanken är i alla fall att man i första hand uttömmer den hjälp man har rätt till enligt socialförsäkringsbalken och först om denna hjälp inte räcker för att nå upp till den skäliga levnadsstandarden så kan man få försörjningsstöd enligt SoL.

Gällande din fråga vilka som är försäkrade enligt socialförsäkringsbalken så delar man (något förenklat) in förmåner i bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner (se exempelvis 4 kap. 2 § SFB). 4 kap. 3 § 1 stycket SFB besvarar vem som är försäkrad, nämligen den som uppfyller de krav som ställs på bosättning respektive arbetsinsats. Bosättningsbaserade förmåner regleras i 5 kap SFB. De bosättningsbaserade förmånerna innebär att man får förmånen per automatik om man är att anse bosatt i Sverige. Vilka förmåner som är bosättningsbaserade framgår av 5 kap. 9 § SFB. I 5 kap. 2-8 §§ SFB anges när en person anses bosatt här, vissa specialbestämmelser finns i 5 kap. 11-18 §§ SFB. Det finns alltså inget krav på att man ska vara svensk medborgare för att få förmånen och inte heller något som gör att man får förmåner enligt SFB automatiskt för att man är svensk medborgare. De arbetsbaserade förmånerna regleras i 6 kap SFB och innebär att man måste ha arbetat för att kunna få en förmån. Vilka förmåner som är arbetsbaserade står i 6 kap. 6 § SFB. Vem som anses arbeta i Sverige anges i 6 kap. 2-5 §§ SFB. Inte heller denna "försäkringsgren" är beroende av att man är svensk medborgare och ger inte heller svenska medborgare automatisk försäkring.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?