Kostnad för en skiftesman

FRÅGA
Hej. Dödsboet efter min farbror har godkänt testamentet och bouppteckningen och den har kommit tillbaks från skatteverket. Vi väntar nu på att arvskiftet ska genomföras. Då vill en av arvingarna att testamentet granskar igen av oberoende juristbyrå. Vem står för den kostnaden och kostnader om en skiftesman kommer tillsättas etc?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvskifte finns i ärvdabalken (1958:637).

Jag väljer att dela upp din fråga i två delar, en som behandlar frågan om testamentet och en som redogör för frågan om skiftesman.

TESTAMENTE

Huvudregeln är att ett godkännande av testamente är bindande, såvida det inte i efterhand går att påvisa att godkännandet skett under falska premisser eller att det uppkommit nya omständigheter som man vid tidpunkten för godkännandet inte kände till. Återkommer till detta nedan.

SKIFTESMAN

Vad är syftet med en skiftesman?

Man ansöker om en skiftesman om det råder oenighet kring ett arvskifte.

Det primära syftet med att utse en skiftesman är att ena dödsbodelägarna och försöka åstadkomma en frivillig överenskommelse mellan dessa. Är det inte möjligt att uppnå detta kan skiftesmannen verkställa ett tvångsskifte. I praktiken innebär det att skiftesmannen beslutar om hur egendomen ska fördelas.

Vem kan begära en skiftesman?

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § ärvdabalken), efter att dödsboet har utretts. Dödsbodelägarna har envar rätt att begära en skiftesman. Rätten ska alltså på dödsbodelägarens begäran utse en skiftesman (23 kap. 5 § ärvdabalken).

För att ansöka om en skiftesman ska dödsbodelägaren skicka en skriftlig ansökan till den tingsrätten i den ort där den avlidne var folkbokförd den 1 november föregående år. Ansökningsavgiften är 900 kronor.

Vem står för kostnaderna för en sådan?

Skiftesmannen har rätt att få arvode och ersättning för sina kostnader och detta betalas av dödsboet. Hur mycket det blir beror på dödsboets omfattning samt vem tingsrätten utser till skiftesman.

Det finns dock ett undantag till det som behandlats ovan. Om en enskild dödsbodelägare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kostnad som denne vållat någon vars rätt är beroende av utredningen, kan denna dödsbodelägare bli ersättningsskyldig (18 kap. 6 § ärvdabalken). Regeln indikerar att det endast är i undantagsfall som den enskilde dödsbodelägaren kan bli ersättningsskyldig för kostnaderna som denne ådragit sig. Detta gäller både för kostnaderna för en skiftesman samt för granskning av testamente på en byrå.

SAMMANFATTNING

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget innebär det att dödsboet står för kostnaderna för en skiftesman, inte den enskilde dödsbodelägaren (arvingen) som har begärt en sådan. Undantaget är om denne dödsbodelägare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat en kostnad som denne vållat någon vars rätt är beroende av utredningen.

I detta fall är det svårt att säga att undantaget är tillämpligt i fråga om skiftesman.

Däremot kan det diskuteras om undantaget är aktuellt i fråga om ytterligare en granskning av testamentet. Då jag inte har tillräcklig information är det svårt att avgöra vem som ska stå för kostnaderna för en eventuell granskning. Detta då jag bland annat inte vet på vilka grunder dödsbodelägaren begär en ny granskning av ett redan godkänt testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Har du vidare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86686)