Skatteskyldighet för utländsk pension

FRÅGA
Är man skatteskyldig för pension från Spanien och Holland?
SVAR

God förmiddag!

Inkomstskattelagen (IL) uppställer krav på vad som skall anses utgöra en intäkt, i 11 kap 1 § IL fastslås att pensioner utgör intäkter.
Det framgår inte av frågan huruvida Du är bosatt i Sverige eller inte, men den som antingen bor, vistas stadigvarande eller på annat sätt har en väsentlig anknytning till Sverige är att anse som obegränsat skatteskyldig. Detta framgår av 3 kap 3 § IL och innebär att alla Dina inkomster (även de från utlandet, se 3 kap 8 § IL) skall tas upp till beskattning i Sverige.

Hoppas Du fick svar på din fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?