Skattepliktiga förmåner och kostnadsersättningar

2017-02-28 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej, Vad gäller angående ersättning för boende och resor om jag arbetar på olika orter i Sverige genom ett bemanningsföretag? Situationen är sådan att jag endast ibland arbetar för bemanningsföretaget och varje uppdrag är 1 vecka. Behöver jag i denna situation som arbetstagare beskattas för resor och boende? Exempel: Om jag innan skatt får en lön på 5000kr i veckan, resan som bemanningsbolaget betalar per vecka kostar 1000kr och boendet kostar 5000kr. Skall den skatt jag behöver betala uträknas på bruttolönen 11 000kr eller 5000kr?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inkomst på grund av anställning faller inom inkomstslaget tjänst och skattefrågor för den typen av inkomst regleras huvudsakligen i inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln i 11 kap. 1 § IL stadgar att löner, andra kontant ersättningar och förmåner skattepliktiga. Från denna skatteplikt undantas vissa förmåner, vilka finns uppräknade i IL. Ersättning för resor och boende faller dock normalt sett under huvudregeln, alltså är skattepliktiga.

För att hantera en sådan kostnadsersättning eller förmån skattemässigt finns det nämligen två olika väg att tillgå. Det första gäller när arbetstagaren själv betalar kostnader i tjänsten och får ersättning härför av arbetsgivaren. I så fall är ersättningen skattepliktig i enlighet med huvudregeln, 11 kap. 1 § IL. Å andra sidan får arbetstagaren göra avdrag för dessa utgifter enligt 12 kap. IL. Olika slags resor - tjänsteresor, hemresor och arbetsresor - får dras av under vissa förutsättningar. Avdrag för boende varierar också beroende på vilken sorts boende det handlar om - tjänsteresa utanför vanligt verksamhetsort, tillfälligt arbete på annan ort eller dubbelbosättning. Avdragsbeloppen för både resor och boende är schablonmässiga.

Det andra sättet att se på kostnadsersättning eller förmån gäller om arbetsgivaren betalar kostnaderna direkt. Ingen beskattning sker för arbetstagaren, förutsatt att utgifterna inte är till för att täcka arbetstagarens personliga levnadskostnader. Det görs alltså en bedömning i det enskilda fallet om huruvida utgiften är hänförliga till personliga levnadskostnader.

Svaret således på huruvida dina resor och boende ska ingå som skattepliktig inkomst avgörs med hänsyn till vem som har betalat för kostnaden och hur kostnaden ska kategoriseras. Eftersom jag inte har närmare detaljer på hur din situation ser ut stannar jag här i bedömningen men jag hoppas att redovisningen ovan är till hjälp för dig att göra en bedömning.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?