FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen11/03/2016

Skälig tid för avhjälpande enligt konsumentköplagen

Hej köpte begagnad bil at av företag den 8 feb i år. Redan samma dag noterade jag någon from av obalans trodde först det var däcken så lät få dem obalanserade men problemet kvar stod. Ringde företaget dagen efter och berättade om felet. Körde upp med bilen till dom den 15 feb å dom konstaterar att det är fel på drivaxeln som dom satt dit då den gamla var dålig å de finns ingen del dom kan få tag på. Ringde i går den 22 feb fortfarande ingen del kollar om jag kan lämna billen till Volvo på deras bekostnad eller om de kan köpa delen från Volvo. De vill laga själva å i första hand med en begagnad del. Hur länge är det acceptabelt att vänta är i dagligt behov av bill och vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du köpte bilen i egenskap av privatperson, därför är Konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig enligt dess 1 § eftersom du köpte bilen av en näringsidkare.

Bilen verkar vara felaktig enligt 16 § KKöpL eftersom den avviker från vad du i fog hade kunnat förutsätta vid köpet. Eftersom bilförsäljaren, enligt din uppgift, inte verkar motsäga detta så behövs ingen närmare redogörelse göras för huruvida fel föreligger och om bilförsäljaren ska ansvara för det.

Enligt 22 § KKöpL kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får dessutom kräva skadestånd enligt 30-32 §§ KKöpL. Eftersom det är en begagnad bil du har köpt så blir det förmodligen svårt att kräva omleverans. Däremot har du som sagt rätt att i första hand kräva avhjälpande, dvs. att bilförsäljaren reparerar bilen åt dig.

Avhjälpande ska, enligt 26 § tredje stycket KKöpL ske inom skälig tid från det att du framställde ditt krav. Vid bedömning av vad som är skälig tid så ska i första hand köparens, dvs. ditt intresse tas hänsyn till. Ett avhjälpande bör klaras av på ett par dagar och om det tar längre tid bör du får tillgång till en ersättningsbil under tiden som din bil är på reparation. Eftersom det verkar som att du är i dagligt behov av en bil och det framgår att bilförsäljaren har haft din bil under ett flertal dagar utan att faktiskt laga den så skulle jag anse att du har rätt till en ersättningsbil fram tills dess att din bil blir reparerad.

Om avhjälpande inte kommer till stånd inom skälig tid (se ovan) så kan du enligt 28 § första stycket KKöpL kräva prisavdrag från köpeskillingen som svarar mot felet eller begära hävning. Du har vidare rätt att själv avhjälpa felet och då kräva den kostnaden från bilförsäljaren, 28 § andra stycket KKöpL.

Du kan även, istället för prisavdrag, kräva att köpet hävs, 29 § KKöpL. Det som krävs är att felet är av väsentlig betydelse för dig. Bedömningen av om felet är av väsentlig betydelse eller inte ska ske utifrån dina individuella förutsättningar. Exempelvis så tyder den omständighet att bilförsäljaren inte har reparerat bilen inom skälig tid på att väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt och att du därför bör ha rätt att häva köpet.

Gällande skadeståndsmöjligheten så ska felet har legat inom bilförsäljarens kontroll för att du ska bli berättigad till skadestånd, 30 § KKöpL. I ditt fall så var det bilförsäljaren som satte dit den felaktiga drivaxeln, vilket tyder på att det ligger inom bilförsäljarens kontroll att se till att den aktuella drivaxeln var fullt funktionsduglig. Men om det däremot förelegat ett fel i drivaxeln som legat utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, så undslipper bilförsäljaren skadeståndsansvar. Men om köparen särskilt lämnat en garanti på att drivaxeln skulle vara felfri så ska skadestånd alltid utgå, 30 § tredje stycket KKöpL.

Skadeståndet beräknas enligt 32 § KKöpL och omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet. Exempelvis kostnader du har haft för att få till rättelse såsom transportkostnader till och från bilförsäljaren eller följdkostnader som föranletts av den situation du satts i genom att du inte kan bruka bilen på ett normalt sätt. Sådana följdkostnader kan exempelvis utgöras av hyra av ersättningsbil eller utlägg för andra transportkostnader.

Sammanfattningsvis så ska bilförsäljaren laga bilen inom skälig tid, men eftersom du behöver bilen dagligen och bilförsäljaren har tagit så lång tid på sig så har denne antagligen inte uppfyllt detta. Därför har du rätt att istället antingen kräva prisavdrag som motsvarar felets kostnad eller så avhjälper du felet själv och kräver bilförsäljaren på den kostnaden. Du kan även välja att häva köpet, så länge felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket det borde vara utifrån de omständigheter som du har beskrivit. Angående skadeståndet så har du troligtvis rätt till skadestånd för de kostnader du har haft för resor till och från bilförsäljaren gällande detta ärende samt andra kostnader du haft till följd av att bilen inte har varit funktionsduglig.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med bilen!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?