Skadeståndsskyldighet vid barns orsakande av sakskada

FRÅGA
Hej, min son på 5år var på visit med sin mor hos en tjej på 4 år och hennes mor.Medans mödrarna lagade mat i köket lekte barnen i våningsrommet. Dom fann två crocket köar som dom lekte med. Dom stack dom opp i vädret så dom träffade taket och gjorde några hål. Nu kräver pappan att vi ersätter honom för reparation av taket.Är vi ersättningsskyldiga?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättningsansvar:

Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som skadar annans egendom ersätta skadan. För skadeståndsskyldighet krävs dessutom att den som vållat skadan varit vårdslös eller handlat med uppsåt. Jag utgår ifrån att ert barn inte hade uppsåt att orsaka skadan. Frågan om ert barn handlat vårdslöst ska bedömas utifrån vad ert barn insåg för risker med agerandet och vilka eventuella risker som förelåg. Att leka med krocket-köer kan orsaka stor sakskada och personskada. Därför ska man leka/agera försiktigt med dessa föremål. Huruvida ert barn har varit vårdslös eller inte beror på hur barnen lekte med köerna, men med tanke på att taket skadades är det troligt att barnet var vårdslös vid sin hantering i leken.

Skadeståndslagen 2 kap 4 § innebär en ersättningsreducering för minderåriga, en person under 18 år ska endast ersätta skada i den mån det är skäligt. Vid skälighetsbedömningen beaktar man alla omständigheter, exempelvis barnets ålder och mognad. Med tanke på barnets ringa ålder är det troligt att en reducering kan bli aktuell eftersom att takskador kan vara dyra att ersätta. Ni kan, förutsatt att ni är föräldrar och vårdnadshavare till barnet, bli ersättningsskyldiga för det ert barn har vållat enligt Skadeståndslagen 3 kap 5 §. Detta förutsätter då att skadan uppkommit genom brott, inget brott verkar dock föreligga.

Enligt Föräldrabalken 6 kap 2 § har vårdnadshavare en skyldighet att hålla barn under uppsikt eller att vidta lämpliga åtgärder för att barnet inte ska orsaka skada. Denna handlingsnorm ställer alltså upp en handlingsplikt för er som vårdnadshavare. Jag utgår från att ni är vårdnadshavare till barnet. En lämplig åtgärd vilket barnets mor kunde vidtagit var att se till att inga farliga föremål fanns tillgängliga vid leken. Därför kan ni som vårdnadshavare (främst modern som var i närheten vid incidenten) bli skadeståndsskyldiga enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Detta förutsätter då att hon varit vårdslös, vilket kan vara fallet då hon inte såg till att leken inte innefattade farliga föremål. Vid bedömningen av om hon var vårdslös ska eventuella risker och eventuella skadors storlek bedömas. Alltså beror det lite på hur rummet såg ut och om barnet har en tendens att leka våldsamma lekar. Troligen blir ni (modern) skadeståndsskyldiga eftersom ni inte haft uppsyn över leken, särskilt med tanke på barnets ringa ålder.

Ersättnings omfattning:

Enligt Skadeståndslagen 5 kap 7 § ska ersättningen omfatta eventuella reparationskostnader och värdeminskning. Alltså kan det bli aktuellt att ersätta kostnaderna för reparation avseende den skada ert barn orsakat. Den skada som de andra barnet orsakat är ni inte skyldiga att ersätta.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Fick du svar på din fråga?