FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt14/04/2019

Skadeståndsersättning för vattenskada - åldersavdrag med mera

Jag har drabbats av en vattenskada i mitt fritidshus. Rörmokaren som orsakade skadan har tagit på sig ansvaret och har en ansvarsförsäkring. Mitt försäkringsbolag har skött reparationerna och i regress fått betalt av rörmokarens försäkringsbolag. Jag har betalt till reparationsfirman ett s.k. åldersavdrag och självrisk på totalt 103 000kr. Nu säger en advokat med stor kompetens och erfarenhet som jag talat med att rörmokarens försäkringsbolag skall ersätta mig för självrisk och åldersavdrag. Detta eftersom det gäller ett skadestånd och jag skall hållas helt skadelös. Rörmokarens bolag hävdar att det är självklart att jag inte skall få ersättning för åldersavdraget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL)

Utredning

Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan. I 5 kap. 7 § SkL fastslås att den som lider sakskada ske få ersättning för bland annat reparationskostnad och värdeminskning.

För att förstå tillämpningen i ditt fall kan det vara en god idé att beskriva rättsförhållandena på enklast möjliga sätt. Enligt min uppfattning är det som hänt att rörmokaren orsakat dig en sakskada genom (antagligen) vårdslöst handlande. Enligt bestämmelserna jag nämnt ovan ska denne därför ersätta dig för den kostnad du har för att återställa den skadade egendomen. Avdrag för ålder och bruk får dock göras från den summa som ska ersättas. Detta är det grundläggande rättsförhållandet.

Hade jag bara känt till förhållandena i stycket ovan hade jag gissat att det som skedde därefter var att du anlitade en hantverkare för att åtgärda skadan och att rörmokarens försäkringsbolag betalde detta med avdrag för ålder och bruk samt att rörmokaren betalade en självrisk till sitt försäkringsbolag. Såsom jag tolkar din fråga gick det dock inte till så. Spontant uppfattar jag det som märkligt att du har behövt betala något över huvud taget, särskilt eftersom åldersavdraget är något som dras av från en ersättning och inte något som betalas av någon part.

Det som kan sägas generellt är att jag överensstämmer med kommentaren från den advokat du talat med. När någon lidit skada är det en allmän skadeståndsrättslig princip att denne genom ersättningen ska försättas i samma (ofta ekonomiska) ställning som den var i innan den skadegörande handlingen inträffade. Därför borde, enligt min uppfattning, rörmokaren från början ha varit skyldig att ersätta dig för den kostnad du ådrogs genom skadan. Att det sedan är rörmokarens försäkringsbolag som tar den yttersta kostnaden är inte relevant i det sammanhanget. Om jag ska spekulera kan jag möjligen föreställa mig en situation där ett arbete ska utföras på egendom som är värd 10' kronor. Anta att egendomen under arbetet skadas och blir värd 0 kronor: då uppgår den lidna skadan till 10' kronor. Om vi antar att den skadelidande då anlitar en hantverkare för att delvis reparera och/eller delvis ersätta egendomen ifråga och egendomen efter detta är värd 25' kronor kan förstås inte skadevållaren tvingas betala 25' kronor utan denne kommer bara betala 10' kronor. Därför kommer skadelidanden förlora pengar trots att denne fått full ersättning för sin skada. Enligt min uppfattning skulle det kunna vara detta som hänt i ditt fall, men kanske är otydligt på grund av hur de olika försäkringsbolagen hanterat det eller någon liknande omständighet.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att inför vårt samtal (se separat e-post) försöka få klarhet i hur mycket din egendom ansågs vara värd innan skadan inträffade och hur mycket den anses vara värd nu. Detta eftersom det avgörande för förståelsen av ditt fall är om någon förbättring skedde då detta skulle kunna förklara att du trots skadeståndsersättning fått utgifter.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”