Skadeståndsansvar vid underårigs vårdslöshet

FRÅGA
Min dotter råkade krossa en ruta på skolan när hon var på väg hem. Hon skulle kasta en pinne över ett tak men den hamnade i stället på en glasruta som gick sönder. Blir hon skyldig att ersätta skadan eller vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om skadestånd regleras i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan. Av frågan framgår att din dotter inte krossade fönsterrutan uppsåtligen, så frågan är istället om hon varit vårdslös. I lagen anges inte någon definition av "vårdslöshet" utan detta är något som måste bedömas från fall till fall. Ytterst är det upp till domstol att avgöra om vårdslöshet förelegat eller inte. Utan att komplicera svaret alltför mycket skulle man troligtvis anse att din dotter varit vårdslös som kastat en pinne mot en skolbyggnad, med beaktande av att risken för skada torde varit mer eller mindre förutsägbar.

För skadeståndsskyldighet krävs det dessutom att det föreligger ett förutsägbart orsakssamband mellan den vårdslösa handlingen och skadan. Om fönsterrutan var hel fram tills dess att din dotter kastade en pinne på det, är kravet på orsakssamband uppfyllt.

I 2 kap. 4 § anges att den som vållar skada innan denne fyllt arton år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt, där hänsyn ska tas till bl.a. ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet osv. När ett yngre barn (under femton år) orsakar en skada genom vårdslöshet är det dock vanligt att en ansvarsförsäkring täcker kostnaden för denna. I det fall du inte har en sådan försäkring finns ibland en möjlighet att få skadeståndet jämkat. En bedömning görs då utifrån barnets ekonomiska omständigheter.

Avslutningsvis vill jag tillägga att frågor rörande skador och skadestånd inte är helt okomplicerade att besvara, då det är många aspekter som ska beaktas i bedömningen. Om du har en ansvarsförsäkring råder jag dig i första hand att kontakta ditt försäkringsbolag.

Tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (211)
2021-05-24 Vårdnadshavares principalansvar
2021-05-09 Kan ett barn bli skadeståndsskyldigt för misshandel?
2021-05-09 Vem bär ansvar för skada när barn leker på takterrasser
2021-04-30 Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

Alla besvarade frågor (93196)