Skadeståndsansvar vid passivt handlande

2015-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min dotter sprang in i en pelare på Willys. Hörnet på pelaren var klätt med ett "metallhörn", ca 120cm, vars hörn fläkte upp hennes kind från näsan och ut mot kinden. Det blödde otroligt mycket o dottern + sambon skyndade till v-centralen sedan vidare till barnsjukhuset. Hon sövdes, en bit av kinden klipptes bort- syddes. Fö-bolag kontaktat. Vad gör vi nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan försöka kräva ett allmänt skadestånd från Willys. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.

Sakskada

Du har angivit att ditt dotters ansikte har skadats vari en bit av kinden har klippts bort och sytts ihop.

Uppsåt eller vårdslöshet

Willys har knappast haft för avsikt att skada din dotter. Det kan däremot diskuteras om butiksägaren/butiksansvarig har varit vårdslös genom att låta pelaren vara iklädd på ett farligt sätt. Butiksägaren ansvarar för att agera enligt det som i rättspraxis kallas för normal aktsamhet. Försiktighetsåtgärder ska vidtas till en viss grad enligt en "cost-benefit-kalkyl". Den går ut på att undersöka vad det hade kostat för butiksägaren att vidta en försiktighetsåtgärd i ljuset av den förväntade nyttan, det vill säga att risken för personskador i lokalen minskar. Jag kan inte tänka mig att hela pelaren hade behövt bytas ut, utan att en mindre åtgärd för att på något sätt oskadliggöra hörnet hade varit tillräckligt. Av den anledningen talar mycket för att butiksägaren har varit vårdslös genom passivitet, det vill säga genom att inte ha vidtagit någon åtgärd.

Adekvat orsakssamband

För skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan butiksägarens passiva beteende och personskadan på din dotter. Du har angivit att din dotter har skadats till följd av pelarens vassa hörn. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart: Beteendet ska ha legat i farans riktning. Butiksägaren ska alltså genom sitt passiva handlande ha framkallat en fara och den skada som din dotter har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Jag tycker inte, utifrån din beskrivning, att det råder någon tvekan om att det finns ett adekvat orsakssamband. Det är fullt rimligt att en personskada uppstår till följd av att det vassa hörnet inte har oskadliggjorts.

Vem ansvarar för skadan?

Arbetstagare ansvarar endast själva om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Huvudregeln är att arbetsgivaren enligt "principalansvaret" ansvarar för personskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen. Du måste undersöka om butiksägaren är arbetstagare eller arbetsgivare. Det är viktigt så att du vet vem du ska framställa ditt skadeståndskrav gentemot. Om det är oklart, kan du alltid vända dig till butiksägaren för att få klarhet i frågan.

Frågan om din dotters medverkan till skadorna måste också diskuteras, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen. Fanns det skyltar som informerade om ett farligt hörn på pelaren? Vad framkallade ens hennes val att gå in i pelaren? Många omständigheter finns troligtvis att titta på. En helhetsbedömning måste göras. Butiksägarens ansvar kan troligtvis ändå inte bortses, men skadeståndsbeloppet kan sättas ned i viss mån om medverkan till skadan föreligger.

Eventuell ersättning

Skadestånd med anledning av personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader som din dotter har lidit, inbegripet skälig kompensation till den som står henne särskilt nära, eventuell inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, dels sveda och värk av övergående natur och dels för stadigvarande men, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.

Avslutande råd

Jag rekommenderar att du funderar på om din dotter har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan. Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Kan du övertyga butiksägaren om att skadan inträffade inne på Willys? Finns det kameror som fångade upp händelsen eller finns det blod på pelaren? Du kan ta kontakt med butiksägaren och framföra dina skadeståndskrav. Om skadan har inträffat på Willys så har butiksägaren sannolikt varit vårdslös och det råder ett adekvat orsakssamband mellan passivitet och skada.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.

Skadeståndslagen

Lycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81781)