Skadeståndsansvar vid barns vållande av skada

FRÅGA
Hej.Min son 4 år och 10 månader har lyckats få en golfbil som stod parkerad i rullning så den åkte in i en stolpe. Blev en buckla i huven. Mannen som äger golfbilen körde mina barn i den. Sen hoppade han ur och detta händer. Jag och min man var inte i samma stad ens då detta händer utan mina föräldrar var barnvakt. Och mannen i fråga leker med barnen en stund och har översikt på dom. Nu har denne man skickat ett egenskrivet kravbrev som han tycker vi ska betala. Vad gör vi?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Vad som gäller allmänt för skadeståndsansvar är att en person genom vårdslöshet eller uppsåt ska ha åsamkat personskada eller sakskada, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (här). I det här fallet rör det sig om en sakskada då en buckla uppstått på golfbilen. Det verkar röra sig om en olycka och därav kan uppsåt uteslutas och frågan om vårdslöshet är den som kan komma att diskuteras. För att göra en kvalificerad bedömning av om pojken varit vårdslöshet i sitt handlande hade mer fakta behövts.

Det finns ingen myndighetsålder för skadeståndsansvar liksom den för straffansvar. Därav kan även barn bli skadeståndsansvariga. Av 2 kap. 4 § SKL framgår det att en underårig ska ersätta skada som denne förorsakat såvida det anses vara skäligt. Skälighetsbedömningen ska grunda sig på den underåriges ålder och mognad, handlingens beskaffenhet samt de ekonomiska förhållandena i övrigt.

När en skada orsakas av unga barn torde man inte kunna anse att de uppnått sådan mognad som måste förutsättas för att barnets skadehandling ska anses innefatta vållande. Enligt rättspraxis kan en 3-åring inte anses ha uppnått ett sådant omdöme och kan således inte bli skadeståndsskyldig (NJA 1977 s. 186). En 5-åring kan anses vålla skada genom egen handling (NJA 1948 s. 342 II). Vad utgången skulle bli i ert fall är svårt att säga då barnet befinner sig mellan dessa åldrar men det kan konstateras att även om ett barn på 4 år och 10 månader kan bli skadeståndsskyldig kommer skadeståndet att jämkas med hänsyn till barnets ålder.

Som vårdnadshavare har man ett ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över sina barn, 2 kap. 1 § SKL. Detta följer av att ni räknas som övervakningsgaranter i förhållande till barnen. För att bli skadeståndsskyldiga måste även rekvisiten i 6 kap. 2 § Föräldrabalken (här) vara uppfyllda, nämligen att ni brist i er tillsyn. Återigen kan dock nämnas vilka jämkningsgrunder som finns och kan åberopas, nämligen 3 kap. 6 § SKL där det stadgas att ersättning för sakskada kan jämkas om det finns försäkring som täcker skadan eller 6 kap. 1 § 2 st. SKL att skadestånd kan jämkas om den skadelidande varit medvållande till skadan; något som det låter som att ni verkligen kan åberopas i ert fall.

Beroende på vem mannen är och vilken uppgift han hade i förhållande till barnen, om han t.ex. genom frivilligt åtagande haft ansvar att passa barnen, kan han ses som skyddsgarant och kan då anses ansvarig för skadan genom underlåtenhet att förhindra den.

Hoppas svaret var till hjälp.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll