Skadeståndsansvar hos en statligt anställd

FRÅGA
HejHar en fråga runt ett misstag jag gjort på mitt jobb.Jag är statligt anställd och jobbar med klienter som behöver aktiveras.Vi höll på med målning och jag tyckte att en tavla vi hade på väggen visandes ett fotografi kunde användas till våran aktivitet.Fotot hade hängt där många år.Jag plockade ner fotot, rev av själva fotografiet och gjorde en målning av tavlan.Det visade sig efter någon dag när det frågades var tavlan var att det var en känd konstnärs foto värt 75.000 kr.Fotot har alltså hängt i ett personalutrymme helt öppet och ingen har informerat någon i personalen om dess värde.Tavlan ägs av en förening som hängt upp den på arbetsplatsen.Nu krävs jag på se 75.000 i ersättning för att jag förstört tavlan.Är det rimligt och möjligt att jag måste ersätta de 75.000 när varken jag eller nån av de andra anställda förstått eller blivit informerade om värdet på fotografiet?Min hemförsäkring täcker tydligen inte saker som händer på mitt jobb.Är det rimligt att ett foto värt 75.000 hänger på arbetsplatsen utan Försäkring?Är orolig för vad som kommer hända och vore tacksam för ett svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du är anställd hos en kommun (i vart fall statligt) och arbetar med människor som ni utför olika aktiviteter med, samt att dina arbetsuppgifter inte uteslutande innefattar målningsarbeten utan diverse fritidsaktiviteter. Det kan också konstateras att du har orsakat en omfattande sakskada.

Utgångspunkten enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Denna regel ger uttryck för att det åtminstone krävs en s.k. culpös handling för att du som skadevållande ska hållas ansvarig för skadan. Huruvida du var culpös eller inte kan bedömas utifrån bl.a. handlingsregler som din arbetsgivare har angett eller utifrån en fri culpabedömning. Du har dessvärre utfört handlingen med fullt uppsåt ("med flit"), med undantaget att du inte insåg skadans storlek (observera att du var medveten om att du skulle ha orsakat en skada i vart fall, om än liten). Detta ger bedömningen att du har varit culpös och är då enligt huvudregeln ansvarig för skadan du orsakat.

Staten/kommunen har dock i egenskap av arbetsgivare ett s.k. principalansvar för de sakskador som en arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Händelsen skedde utan tvekan i tjänst, eftersom det var under arbetstid och skedde i arbetslokalen, samt låg inom dina arbetsuppgifter (även om ditt agerande var försumligt). Principalansvaret innebär att du som arbetstagare inte ansvarar för skadan, utan ansvaret åläggs istället din arbetsgivare, dvs. kommunen. Alltså ska kommunen stå för skadan.

Det finns ett undantag till denna regel enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Du som arbetstagare ansvarar för skadan ifall synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Paragrafen används dock sällan, eftersom "synnerliga skäl" är ett mycket högt krav. Du är förmodligen inte heller ansvarig enligt denna regel.

Sammanfattningsvis kan jag inte se att du är skadeståndsskyldig för skadan. Observera däremot att det kan finnas vissa arbetsrättsliga konsekvenser, som att du tilldelas en varning eller liknande. Det bör sannolikt inte heller finnas något i avtalet mellan dig och kommunen som föranleder skadeståndsansvar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?