Skadeståndsansvar för vårdnadshavare och underårig

FRÅGA
Hejsan, Min dotter (14 år) och 4 andra barn har tänt eld i en lagerlokal. Räddningstjänst var där och släckte. Polisen håller på och utreder nu, men skadestånd kommer ju att krävas ifrån butiken som äger lagret.Det blir ju vi föräldrar som måste betala, men finns det någon ekonomisk hjälp som vi kan söka. Har inte en stark ekonomi utan är en låginkomsttagareM v h Marie Larsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar antingen person- eller sakskada ska ersätta sådan skada, detta följer av 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL), se här. Det är alltså i första hand den som vållat skadan som ska ersätta denna vilket är en generellt regel som gäller oavsett ålder på skadevållaren. Detta innebär alltså att din dotter, även om hon endast är 14 år, i första hand ansvarar för den skada som hon orsakat.

Ovanstående är alltså huvudregeln men till detta tillkommer att den förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskada som barnet har vållat genom att begå ett brott, 3 kap. 5 § 1 st. 1 p. SkL, se här. I och med att din dotter olovligen, tillsammans med andra, har tänt eld på en butikslokal rör det sig om en brottslig handling (förmodligen mordbrand enligt 13 kap. 1 § brottsbalken men beror givetvis på omständigheterna i fallet) vilket då medför att du som förälder till viss del ansvarar för en eventuell skadeståndsskyldighet. Det faktum att din dotter ännu inte är straffmyndig, 15 år, och därmed inte kan ådömas någon påföljd för det brott hon begått, 1 kap. 6 § brottsbalken, förändrar inte den saken. Även om din dotter inte kan straffas för brottet har hon fortfarande vållat skada genom att utföra ett brott.

En förälders skadeståndsansvar är dock inte fullständigt. Ansvaret är begränsat till att som mest omfatta 1/5 av det prisbasbelopp som gällde vid det tillfälle då skadan uppkom (för 2016 är prisbasbeloppet fastställt till 44 300 kr, se här) för varje skadehändelse. Ifall barnet står under vårdnaden av två föräldrar så gäller denna begränsning för de gemensamt, 3 kap. 5 § 2 st. SkL, se här.

Detta innebär i praktiken att ifall din dotter skulle bli ersättningsskyldig för till exempel ett belopp om 100 000 kr och det enbart rör sig om en skadehändelse blir du som förälder ersättningsskyldig för ca 8 860 kr (=44 300/5) utav totalsumman. Resterande 91 140 kr (= 100 000 - 8 860) av beloppet svarar din dotter för, även om hon endast är ett barn.

Den som vållat skada innan den fyllt 18 år ska dock enbart ersätta skadan i den mån som det anses som skäligt utifrån ett flertal faktorer, så som bland annat ålder, mognad och handlingens beskaffenhet, 2 kap. 4 § SkL, se här. Din dotter ålder och övriga omständigheter beaktas alltså när skadeståndets storlek bestäm.

Utöver detta gäller att en förälders skadeståndsansvar i vissa fall kan jämkas ifall det skulle anses vara uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns relation till barnet eller ifall föräldern vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra barnet från att begå brott, 3 kap. 6 § 2 st. SkL, se här. Denna regeln träffar dock främst föräldrar med sedan tidigare brottsbelastade barn som sedan vidtagit särskilda åtgärder för att försöka förhindra barnen att begå nya brott.

Slutligen finns det också en generell regel angående jämkning av ett skadeståndsansvar som stadgar att om skadeståndskyligheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. I en sådan bedömning ska dock även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas. Denna regel återfinns i 6 kap. 2 § SkL, se här, och kan alltså appliceras på en förälders skadeståndsskyldighet. Det gäller i så fall för dig som skadeståndsskyldig att påvisa att dina ekonomiska förhållanden är sådana att de förtjänar att skadeståndsansvaret jämkas. Huruvida en jämkning är möjlig eller inte blir en bedömning för domstolen som då grundas på alla olika omständigheter i det enskilda fallet.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?