Skadeståndsansvar för underåriga.

FRÅGA
Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när hon spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen? Vad får grannen isåfall ersättning för?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en 15 åring kan bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne råkat sparka sönder grannens fönster med en fotboll.

Skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet kan vi konstatera att den 15 årige till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att sparka en fotboll in i grannens fönsterruta.

Skadeståndstalan kan riktas mot den 15 årige trots hens ringa ålder. En minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt (2 kap. 4 § SkL). Skälighetsbedömningen grundar sig bl.a. på den minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att personen ifråga är 15 år gammal kan emellertid skadeståndsanspråket jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i samband med lek vilket räknas som en förmildrande omständighet. Skadeståndsanspråket kan dock även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida de brister i sin tillsynsplikt (6 kap. 2 § FB). I detta fall kan det tänkas att det blir svårt för grannen att göra gällande att vårdnadshavarna brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek.

Jag har dessvärre för lite information om den aktuella situationen för att kunna ge er ett bestämt svar över vilket av lagrummen som bli tillämpliga, men förhoppningsvis räcker informationen ovan för er att kunna dra en slutsats om vad som gäller. Jag skulle vidare råda er att kontakta ert försäkringsbolag för att utreda situationen ytterligare.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?