Skadeståndsansvar för en 15-åring

FRÅGA
Hej!Min son är 15år och en dag i skolan gick han och hans kompis och "lattjade" med varandra som de ofta gör. Kompisen hängde på min son och min son tog honom och vände upp och ner på honom. Kompisens mobil åkte då ur hans ficka, ren olyckshändelse. Men kompisen och hans förädrar tycker nu att min son ska betala för en ny mobil 2700kr eller att vi ska ta det på vår hemförsäkring och där har vi självrisk 1500kr. Jag tycker att det var en ren olyckshändelse och hade själv aldrig kommit på tanken om det varit tvärtom. Men jag sa att jag tyckte de kunde dela på självrisken då båda var skyldiga men det går kompisens mamma inte med på. Kan vi bara strunta i det eller vad ska vi göra? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.

Sakskada

Du har inte angivit att mobiltelefonen har skadats, men jag utgår från att en viktigare funktion har förstörts i och med att den behöver ersättas med en ny.

Uppsåt eller vårdslöshet

Din son verkar inte ha haft uppsåt att skada telefonen. Det får däremot utredas om han har varit vårdslös. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Det är i din sons fall svårt att avgöra, men det kan tänkas att han borde ha tänkt på att något kan falla ur hans kompis ficka i och med att han vändes upp och ner på. Denna fråga går att diskutera och det kan tänkas finnas flera svar. Samtliga omständigheter måste dock beaktas. Det faktum att de lekte tillsammans talar för att det var en olyckshändelse som ingen av dem kan behöva ansvara för.

Adekvat orsakssamband

För skadeståndsansvar fordras ett orsakssamband mellan din sons handlande och skadan som har åsamkats hans kompis telefon. Du har angivit att skadan har orsakats till följd av din sons handlande. Det finns ett orsakssamband, men det måste emellertid även vara adekvat. Det innebär att det ska ha varit rimligt förutsebart: handlandet ska ha legat i farans riktning. Din son ska genom sitt sätt att agera ha framkallat en fara och den skada som har åsamkats ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Det går att argumentera för båda sidor här. Att vända någon upp och ner på innebär att risken förverkligas att något ramlar ur fickorna. Det är ingen långsökt slutsats, utan den kan ses som adekvat.

Vem ansvarar för skadan?

För att någon ska bli skadeståndsskyldig krävs alltså i detta fall att en sakskada har uppstått, att någon har varit vårdslös och att det råder ett adekvat orsakssamband mellan beteende och skada. Om din son ska anses vara skadeståndsskyldig ska han ersätta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.

Din son är 15 år gammal, vilket är en beaktande faktor i skadeståndssammanhang. Han ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, 2 kap. 4 § skadeståndslagen. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska du i egenskap av vårdnadshavare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas, 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken (1949:381). Din son är 15 år gammal och det kan inte begäras att du har honom under uppsikt i skolan.

Frågan om din sons kompis medverkan till skadan måste också diskuteras. Många omständigheter kan beaktas, exempelvis om kompisen hade osedvanligt vida fickor, om han i tysthet accepterade att vändas upp och ner på, om han hade dragkedjor men inte hade dragit igen dem. Sådana omständigheter kan tala för att han har varit medvållande till skadan. Resultatet blir att skadeståndet sätts ned, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen. Skådeståndet kan även sättas ned eftersom det med hänsyn till din sons ekonomiska förhållanden kan anses var oskäligt betungande, 6 kap. 2 § skadeståndslagen.

Avslutande råd

Som du förstår så kan jag inte ge dig ett klart svar. Det är fullkomligt möjligt att båda bör ansvara för skadan och att skadeståndet sätts ned i viss mån, dels på grund av att båda kan ha bidragit till skadan och dels på grund av att din son troligtvis har en stram budget. Det är kompisen som har bevisbördan för att din son har varit vårdslös. Om du inte accepterat skadeståndsframställan från din sons kompis, måste de vända sig till domstol för att söka sin rätt. Det kan bli en dyr historia om de förlorar målet. Jag rekommenderar att ni kommer överens på egen hand för att undvika tidsspillan.

Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.

Skadeståndslagen. Föräldrabalken.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll