Skadeståndsansvar för barn under 15 år som begått brott

FRÅGA
Mitt arvegods ett guldhalsband blev stulet av min sons kompis 13 år i vårt hem. Pojken har erkänt men säger att han har tappat bort halsbandet. Min hemförsäkring gäller inte. Händelsen är polisanmäld men pojken är minderårig.Kan jag kräva ersättning från vårdnadshavare? Ska jag starta en rättsprocess?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn under 15 år som begår brott

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2:1 skadeståndslagen (1972:207) (SKL). Din sons kompis är 13 år det innebär att han ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, 2:4 SKL.

Barnets eventuella ansvarsförsäkringar kan även täcka skadorna, 2:4 SKL, men i och med att barnet som stulit ditt halsband är 13 år görs troligast bedömningen mer objektivt av försäkringsbolaget, liknande den bedömningen som görs för vuxna. Det är alltså försäkringsbolaget isåfall som gör den bedömningen om de kan ersätta sakskadan beroende på hur deras individuella villkor är uppställda (förutsatt att barnet har en ansvarsförsäkring).

Vårdnadshavare har ett principalansvar

I 3:5 SKL, föreskrivs även att föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn som begått brott har ett principalansvar. Principalansvar innebär att vårdnadshavarna har ett skadeståndsansvar även om de inte varit vårdslösa, s.k. strikt ansvar. 3:5 andra stycket SKL föreskriver vidare att vårdnadshavares skadeståndsskyldigheten är begränsad till ⅕ av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Syftet med principalansvaret är att större delen av skadeståndsbeloppet ska omfattas och ersättas av vårdnadshavarna.

Finns dock vissa andra begränsningar för vårdnadshavares principalansvar som kan aktualiseras, bl.a. den s.k. jämkningsregeln, 3:6 andra stycket SKL. Jämkningsregeln kan aktualiseras t.e.x. om vårdnadshavaren och barnet inte har någon kontakt alls eller om vårdnadshavare ansträngt sig särskilt för att att förhindra att barnet begår brott. Regeln ska dock enl. förarbetena tillämpas restriktivt. (prop. 2009/10:142 s. 78)

Slutsats

I ditt fall är det svårt att svara på om det föreligger några förutsättningar för jämkning av principalansvaret, jag kommer därför utgå från att så inte är fallet. Det innebär således att barnets vårdnadshavare kommer bli solidariskt skadeståndsansvariga tillsammans med sonen. För att principalansvar i 3:5 SKL ska aktualiseras krävs att du som skadelidande väcker talan mot vårdnadshavaren i ett tvistemål.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (210)
2021-05-09 Kan ett barn bli skadeståndsskyldigt för misshandel?
2021-05-09 Vem bär ansvar för skada när barn leker på takterrasser
2021-04-30 Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?
2021-04-29 Vem blir betalningsansvarig för barns sakskada?

Alla besvarade frågor (92196)