Skadeståndsansvar

FRÅGA
Hej!Min son som är 8 år lekte med sina kompisar och har råkat ta sönder ett fönster hos grannen med en fotboll. Vem kan grannen rikta skadeståndsanspråk mot? Är det jag som föräldrar som blir ansvariga eftersom min son är under 18? Dem var fyra pojkar som lekte.MVH, Sadik
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår det att skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada. I det här fallet kan vi konstatera att din son till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att framföra en fotboll in i din grannes fönsterruta.

Skadeståndstalan kan i ett initialt skede riktas mot din son trots hans ringa ålder. Av 2 kap. 4 § skadeståndslagen framgår det att en minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt. Skälighetsbedömningen grundar sig bland annat på minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att din son enkom är åtta år gammal kommer skadeståndsanspråket med största sannolikhet att jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i korrelation till lek vilket torde räknas som en förmildrande omständighet. Ni behöver således icke vara orolig över skadeståndets omfång eftersom att det föreligger omständigheter som talar till er fördel.

Skadeståndsanspråket kan även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida det i enighet med 6 kap. 2 § föräldrabalken brister i tillsynsplikten. I detta fall kan jag emellertid konstatera att det blir svårt för vederparten att göra gällande att det brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek. Det ska dock tilläggas att kravet på tillsynen skärps om en vårdnadshavare deltar i leken vilket ej är fallet.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll