Skadestånd vid skada på fastighet

2020-06-30 i Skadestånd
FRÅGA
Grannfastigheten har dumpat jord och stora stenbumlingar mot väggarna av min carport, som står exakt på tomtgränsen. Han har även dumpat jord utmed/på mitt staket som står på tomtgränsen. Utöver detta har han höjt marknivån på ena sidan av min carport med dryga 1,5 meter varvid lerigt regnvatten rinner in under carporten in på golvet i carporten vilket ger stor olägenhet med tjock kladdig lera där inne. Viktigt! Rent juridiskt så är det en byggfirma som utfört arbetet men som nu begärts i konkurs. För att ytterligare komplicera det hela så ägs denna grannfastighet, där dumpning av jord och stenbumlingar skett mot min fastighet, av samma person som äger byggföretaget som utfört arbetet (Aktiebolag). Observera att våra fastigheter ligger utanför planlagt område. Hur kan jag komma till rätta med detta? Vem vänder jag mig till för att få juridiskt stöd för att tvinga grannen att åtgärda problemen alternativt ersätta skadorna. Hans byggföretag är ju satt i konkurs - Kan ägaren av både byggföretaget och grannfastigheten bli skyldig att rätta till problemen som "privatperson" nu när hans företag inte längre finns? Hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation. Eftersom din granne har beställt att arbete utförs på hans fastighet, jag antar att det är vid gränsen mot din fastighet, kan du rikta skadeståndsanspråk direkt mot grannen (fastighetsägaren) om hans agerande vållat skada på din fastighet. Om din granne har höjt mark på din fastighet kan du även rikta skadeståndsanspråk direkt mot fastighetsägaren oavsett vem han har anlitat för att utföra arbetet. Om grannens aktiebolag går i konkurs kan det ändå vara så att grannen har kvar privata medel eller har någon hemförsäkring vilken kan täcka eventuella kostnader vid en tvist eller en reparation av de skador som uppkommit på din fastighet. För att ta reda på skadans storlek kan du till exempel ta hjälp av en fackman som ger en offert på kostnaden att åtgärda skadorna eller anlita en besiktningsman. Det är lämpligt att du börjar med att kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om du har rättsskydd vid en eventuell tvist med grannen och om de ersätter skadan som uppstått. Utgångspunkten i den här typen av juridiska frågor är att skada ska täckas av någon försäkring men om den inte gör det kan du även väcka talan och yrka på ersättning av grannen.

Om skadestånd

Kortfattat är grannen som fastighetsägare skyldig att iaktta skälig hänsyn till omgivning vid nyttjande av sin fastighet enligt jordabalk (1970:994) 3 kap 1 §. Den som avser att utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete på sin fastighet skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande fastigheter. Bestämmelser om ersättning för skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap.miljöbalken 1998:808). Eventuella skador ska ersättas enligt 32 kap miljöbalken. Regler om skadeståndsansvar för byggnadsarbeten på fastighet och liknande finns i 32 kap. I 3 § stadgas att skador som omfattas är bland annat skador på grund av buller, skakningar och andra liknande störningar. Ansvaret är rent strikt. Det ska finnas ett orsakssamband mellan skadan och den störande verksamheten. Vidare ersätts inte alla skador alltid. Den störande verksamheten måste så att säga vara av en viss svårighetsgrad. Detta gäller inte om den har orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet, se 1 § 3 st.

Skadeståndsansvarig är fastighetsägare som bedriver eller låter bedriva verksamhet på fastigheten, se 6 §. Det innebär att fastighetsägaren kan bli ansvarig vare sig han själv utför arbetena på fastigheten eller om han har anlitat en entreprenör. Emellertid kan även en entreprenör som utför arbeten på fastigheten göras ansvarig vilket framgår av 7 §. Fastighetsägaren och entreprenören svarar solidariskt vilket innebär att de ansvarar gemensamt och för varandra. Motparten kan således välja att kräva någon av de skadeståndsskyldiga på hela beloppet. Då miljöbalkens skadeståndsansvar eventuellt inte är tillämpligt i ditt fall ser vi till skadeståndslagens regler som alltid är tillämpliga om vissa rekvisit är uppfyllda.

Enligt skadeståndslagens regler ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sakskada ersätta skadan, se 2 kapitlet 1 § SkL. Det innebär att din granne skulle kunna bli ersättningsskyldig utifrån hur jag tolkar din fråga. Det beror helt enkelt på om din granne/den som utförde arbetet kan anses ha varit vårdslös, vilket inte är helt klarlagt utifrån informationen som du beskrivit i frågan. Om din granne/entreprenörens arbete skulle anses ha varit oaktsam och om handlandet har ett orsakssamband med den uppkomna skadan, så är grannen ersättningsskyldig. Det är bra att känna till att bevisbördan för att skada uppstått ligger på den skadelidande. En grundläggande princip när det kommer till skadeståndsrätt är att den som blivit utsatt för en skada ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat genom ersättning.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att ägaren till grannfastigheten, under vissa förutsättningar, kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit på din fastighet. Det spelar ingen roll att era fastigheter ligger utanför planlagt område. Grannen har i egenskap av fastighetsägare ett ansvar gentemot skador på grannfastigheter som uppkommit efter arbete som han utfört själv eller låtit utföra av entreprenör. Grannen kan alltså bli skadeståndsskyldig för skador han eller hans entreprenör orsakat på din fastighet även om hans bolag vilka utförde arbetet har gått i konkurs.

Rekommendation

Du bör i första hand kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på om de ersätter skadan. Du bör även ta reda på kostnaderna för att åtgärda de skador som har uppstått. Du bör även kontakta grannen för att diskutera åtgärder för att förhindra att det uppstår nya översvämningar och skador eftersom du har skyldighet att begränsa skadans storlek. Om det är brådskande att åtgärda skadan bör du inte vänta för länge med att anlita någon som åtgärdar skadan på din fastighet i det fall grannen inte agerar snabbt. (I detta fall kan du använda fakturan som underlag för krav mot grannen). Du får däremot inte utföra arbete på grannens mark utan dennes medgivande (gärna skriftligt medgivande om det blir aktuellt).

Om ditt försäkringsbolag inte ersätter skadan bör du kontakta grannen för att diskutera ersättning, för att få grannen att åtgärd problemen bör du i första hand diskutera med grannen om han är villig att avhjälpa problemen själv/via sin försäkring utan att inleda en tvist om skadestånd. Om grannen vägrar att ersätta dig kan du väcka skadeståndstalan mot grannen vid Tingsrätten. Innan du väcker talan rekommenderar jag att du anlitar en jurist eller advokat som hjälper dig att skriva kravbrev till grannen och/eller skriva en stämningsansökan och beräknar skadeståndskravets belopp.

Det är även bra att känna till att man enligt skadeståndsrättsliga principer om ersättning inte ska ersättas dubbelt för samma skada. Detta innebär att om du får kostnaden för hela skadan täckt genom en försäkring kan du inte dessutom få ersättningen täckt av grannen i en domstolsprocess. Däremot kan du kräva ersättning för kostnaden för eventuell självrisk av grannen om då får betala en sådan.

Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita en av våra jurister är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (68)
2020-12-23 köparens dröjsmål
2020-12-12 Har man rätt till hyresnedsättning ifall man inte får vistas i en lokal på grund av åtgärder mot ohyra?
2020-11-20 Vad har jag för rättigheter vid uppsägning av hyreslokal för rivning?
2020-10-11 Vad kan jag göra när grannen skadat min mark?

Alla besvarade frågor (89885)