FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt20/02/2018

Skadestånd vid risk för fallande träd

Hej,

Jag är ordförande i en vägsamfällighet. Precis bredvid vägen som samfälligheten har ansvar för, står en död ek. Vi i styrelsen, är oroliga för att den kommer ramla ner, på någon som vistas på / vid vägen. Vi har påtalat detta för markägaren, som dock inte tar sitt ansvar, och han tänker inte ta ner den. Vem bär ansvaret, om någon olycka händer? Kan man göra något, för att få markägaren att ta sitt ansvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem bär ansvaret om trädet faller och orsakar skada?

Frågan är skadeståndsrättslig. Enligt 2:1 SkL (här) ska en person som vållat skada genom oaktsamhet eller uppsåt, ersätta denna. Frågan är om markägaren varit oaktsam att inte fälla trädet. För att ålägga ansvar, krävs en handlingsnorm. Enligt 3:1 JB (här) ska en markägare visa skälig hänsyn till sin omgivning.

Då ni påtalat orosmomentet kring trädet, är denne medveten om att trädet är dött och att det finns risk att det faller. Om det finns en risk att trädet faller och att det finns risk för skada, ska denne anses vara oaktsam ifall skadar uppkommer härmed.

Att ni har påtalat detta för markägaren är fördelaktigt ur ett bevishänseende. Denne kan nu inte hävda att han saknade kännedom.

Svar på frågan

Om markägaren kan anses oaktsam, vilket det sannolikt kan anses om denne inte vidtar åtgärder, så åligger ansvaret på markägaren. Det ni kan göra ytterligare är att ta kort på trädet för bevisningens skull ifall olyckan skulle vara framme.

Hoppas din fråga besvarades tillfredställande!

Lawline RådgivareRådgivare