Skadestånd p.g.a. felaktig viktinställning vid skiduthyrning.

FRÅGA
Kan jag få skadestånd ifall jag har brutit benet på grund av att de inte ställde inte vikten korrekt på skidorna?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Eftersom uthyrning av skidor är ett avtal mellan dig som konsument och skiduthyraren som näringsidkare, där särskild fackkunskap, skicklighet och utrustning krävs från skiduthyraren för att du som konsument ska få den service du önskar anser jag att avtalet mellan er är ett tjänsteavtal. Regler om konsumenters och näringsidkares skyldigheter gentemot varandra går att finna i konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL).

KtjL:s regler är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att oavsett vad ni kommit överens om i skiduthyrningen, är avtalsvillkor som är mindre förmånliga för dig än de som sätts upp i KtjL utan verkan, se 3 § KtjL. Näringsidkaren har en skyldighet att utföra tjänsten fackmannamässigt. Näringsidkaren ska därav ta tillvara på dina intressen som konsument (alltså att kunna åka skidor säkert) och samråda med dig för att se till så du får dina önskemål uppfyllda, se 4 § KtjL. Vad som anses vara fackmannamässigt bestäms utifrån vad ni avtalat om att tjänsten ska omfatta. Inom juridiken talar man om att näringsidkaren har en omsorgs- och upplysningsplikt. Det innebär att om näringsidkaren inte upplyst dig om viktiga villkor för tjänsten (t.ex. vem som ansvarar för personskador som uppkommit vid användning av den uthyrda utrustningen) och din version av vad avtalet omfattar framstår som klart mer sannolik än näringsidkarens, får näringsidkaren ansvara för bristen att det saknas en redogörelse för tjänstens omfattning.

Din möjlighet till skadestånd för personskada har sin utgångspunkt i ert avtal. Du kan få skadestånd för den personskada du lidit i.o.m. den felaktiga viktinställningen om felet är att klassificera som ett ”fel hos tjänsten” i KtjL:s mening, 32 § 1-2 st KtjL. Näringsidkaren ansvarar bara för fel som uppkommit under tiden för uppdraget och inte för fel som inträffar därefter. Vidare ansvarar näringsidkaren bara för fel som uppkommer då skidan med felet är i ”näringsidkarens kontroll”. Hur länge har ni avtalat om att näringsidkaren ska ansvara för att viktinställningen är riktig? Under hela uthyrningstiden eller är näringsidkarens uppdrag avslutat från det att du lämnar skiduthyrningen med dina viktinställda skidor? Har näringsidkaren lämnat någon garanti om hur länge denne ska svara för skidinställningens riktighet?, se 12-14 §§ KtjL. Om uppdraget inte var avslutat när felinställningen ledde till personskadan, var skidorna då under näringsidkarens kontroll? Dvs. hade näringsidkaren kunnat förutse skadan och var avtalet så omfattande att näringsidkaren antagit sig att under denna tid svara för dessa typer av skador?, se 32 § 1-2 st. KtjL. Om uppdraget anses pågå under hela uthyrningstiden och skidorna under denna tid anses vara i näringsidkarens kontroll finns förutsättningar för att kräva skadestånd om skidornas felinställning anses vara ett ”fel i hos tjänsten” i KtjL:s mening. Fel i tjänsten kan t.ex. vara att uppdraget inte utförts fackmannamässigt, avviker från vad som måste anses avtalat, tjänsten avviker från hur den marknadsförts eller om näringsidkaren före avtalets ingående har underlåtit att upplysa konsumenten om ett förhållande som denne visste om och som hade betydelse för om konsumenten skulle anlita näringsidkaren eller inte, se 9-11 §§ KtjL.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?