FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt17/03/2018

Skadestånd och patientersättning för felaktig vård

Om ett sjukhus utsatt en person för en felaktig operation en forskning och opererat in ett material i huvudet på personen utan personens vetskap vad jkan man begära i skadestånd för förstört personens liv?

I.hänsyn till Jo s lagstöd ang patientens rätt

Vet det är en dum fråga men det har hänt

Polisrapport och bildbevis finns på operation och material.

Hälsningar L

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Skadestånd
Om någon annan (exempelvis en läkare) har orsakat en skada på dig så kan det absolut bli aktuellt med skadestånd. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).

För att man ska ha rätt till skadestånd så krävs det att läkaren har handlat med uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § SkL). Du nämner någonting om forskning – är det så att man använt en metod som inte är beprövad så är det inte bara vårdslöst, det är också olagligt. Det är också både vårdslöst och olagligt att utföra ingrepp på en person utan samtycke (5 kap. 1 § HSL).

2 kap. 1 § SkL förutsätter att skadan ska framstå som en sannolik följd av handlingen, vilket tycks vara fallet här – eftersom patienten gjort en operation finns det med största sannolikhet dokumentation på huvudet både innan och efter det inträffade och är det inte orimligt att den typen av skada denne nu har beror på operationen så är kraven uppfyllda.

Vid skadestånd för personskador så har du rätt till ersättning för både inkomstförlust och sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). Hur stort skadestånd det kan bli fråga om varierar från fall till fall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet – så jag kan inte ge några råd angående hur mycket som ni konkret kan kräva i skadestånd då det saknas förutsättningar för detta i frågan.

Patientskadeersättning
Du har även i vissa fall rätt till ersättning för skador enligt patientskadelagen (PSL). Skadorna ersätts av patientförsäkringen om skadorna kunde ha undvikits genom rätt vård (6 § PSL). För att ha rätt till ersättning ska din anmälan ha gjorts inom tre år från den tidpunkten du har uppmärksammat skadan och inser att det beror på vårdbehandlingen. Vid vissa fall kan du anmäla skadan senast efter tio år från skadetillfället (23 § PSL) - men det kan vara svårt att bevisa efter så lång tid, så anmäl skadan så snart som möjligt. Du anmäler att du vill ha ersättning genom att ta kontakt med vårdgivarens patientförsäkringsbolag, de har telefonnummer: 08-551 010 00 och deras hemsida finner du här: www.patientforsakring.se.


Egen försäkring
Om du har en egen försäkring som täcker personskada så är det också möjligt att du har rätt till ersättning därifrån beroende på vad som står i försäkringsavtalet – men hör av dig till ett ditt försäkringsbolag om du har ett, för att se om du kan få någonting därifrån också.

Övrigt
Om du inte redan har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) så råder jag dig till att göra det också. Du hittar mer information här. Om din anmälan går vidare skickar inspektionen för vård och omsorg din anmälan till HSAN (Kammarkollegiet) som sedan tar upp frågan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och har du några ytterligare funderingar så tveka inte att höra av dig till oss igen!

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?